Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí

 Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o informaci, týkající se rozhodnutí o opravném prostředku:
1. Jaká byla v tomto konkrétním případě lhůta pro vydání rozhodnutí?
2. Byla tato lhůta dodržena?
3. V případě že tato lhůta nebyla dodržena, uveďte, zda došlo k průtahům řízení.
4. V případě že došlo k průtahům řízení, uveďte přesnou dobu od kdy do kdy.
5. V případě že došlo k prodloužení lhůt, uveďte kdy a na základě čeho?
6. V případě že odůvodníte prodlužování lhůt složitostí případu, uveďte přesné důvody a přesnou dobu, po kterou důvod trval.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme následující:

Ad 1) Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou upraveny zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), dle něhož správní orgán v případě, kdy nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, toto vydá ve lhůtě 30 dnů
od zahájení řízení. K této lhůtě lze připočíst dobu až 30 dnů, a to v zákonem stanovených případech.
 
Ad 2) Lhůta pro vydání rozhodnutí v daném případě dodržena nebyla.
 
Ad 3) K nedodržení lhůty došlo v důsledku nárůstu zpracovávané agendy, zejména v otázce časové náročnosti na její zpracování, a to v souvislosti s četnými obstrukčními taktikami odvolatelů, respektive některých jimi vybraných zmocněnců. Správní orgán je vedle zpracování velkého množství žalob a velmi složitých odvolacích případů zahlcen vyjadřováním
se ke stížnostem, obstrukcím a nedůvodným námitkám tzv. obecných zmocněnců. V posuzovaném případě byla věc zaevidována dne 10. července 2017, rozhodnutí ve věci bylo vydáno dne 12. února 2018.
 
Ad 4) odpovězeno viz Ad 3).
 
Ad 5) K prodloužení lhůt ve smyslu přijatého opatření proti nečinnosti nedošlo, kdy ani účastník řízení po uplynutí základní lhůty pro vydání rozhodnutí takovou žádost neuplatnil.
 
Ad 6) V daném případě se nejednalo o zvlášť složitý případ ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu. Tato informace správního orgánu patrně nedopatřením zůstala v předmětném rozhodnutí z jiné kauzy, k níž se vztahovala.
Krajský úřad Karlovarského kraje (dále též „krajský úřad“) obdržel dne 10. července 2017 od správního orgánu prvého stupně, tedy Městského úřadu Sokolov, odboru právního a živnostenského úřadu, odvolání ve věci přestupku, kterého se měla dopustit fyzická osoba,  jejíž jste byl v dané věci zmocněncem.
 
Krajský úřad vydal ve věci rozhodnutí dne 12. února 2018, pod č.j. 2184/DS/17-3, jímž bylo v odvolacím řízení napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání správnímu orgánu prvého stupně. Spisová dokumentace byla zaevidována neprodleně po doručení na podatelnu krajského úřadu. Je pravdou, že rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto
o předmětném odvolání, bylo zpracováno a vypraveno se zpožděním, tedy po lhůtách stanovených správním řádem,
a to z důvodů shora uváděných. Zde je však nutno podotknout, že nedodržení lhůt pro vydání rozhodnutí nemá vliv na jeho zákonnost, kdy se jedná o lhůtu pořádkovou, která nezákonnost rozhodnutí vydaného po lhůtě nezakládá.
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 5.3.2018 15:32