Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se zpracování osobních údajů

 Žádost o poskytnutí informací týkající se zpracování osobních údajů

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25. 01. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
1) Jakým způsobem zajišťujete (popř. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?“
2) Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?
3) V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
4) V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů pouze pro svůj krajský úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaším krajem?
5) V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak:
a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

Odpověď: 
K žádosti sdělujeme následující informace:
Ad 1) Krajský úřad Karlovarského kraje hodlá realizovat soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR vlastními zdroji – zaměstnanci.
Ad 2) Krajský úřad Karlovarského kraje nezadal ani neplánuje zadat zakázku na služby pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Krajský úřad Karlovarského kraje zadal v měsíci říjnu 2017 zakázku na službu – vstupní diagnostika připravenosti úřadu na GDPR viz. registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3442258, tato vstupní diagnostika byla zadána v souladu s vnitřními pravidly úřadu pro zadávaní veřejných zakázek do 250.000,-- Kč bez DPH.
Ad 3, 4, 5) S ohledem na skutečnost, že Krajský úřad nezadává zakázku na zajištění souladu s GDPR, nebylo na otázky 3, 4
a 5 odpovězeno.
 
 


 

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 30.1.2018 13:02