Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí vydaných v územním nebo stavebním řízením

 Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí vydaných v územním nebo stavebním řízením

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 09. 01. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o poskytnutí anonymizovaných verzí rozhodnutí vydaných v územním nebo stavebním řízením, v nichž byla (mimo jiné) projednávána otázka, zda lze podat stavební povolení popř. územní rozhodnutí v případech, kdy požárně nebezpečný prostor (PNP) z rodinného domu v řadové zástavbě, (jehož výstavba je předmětem žádosti stavebníka na vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) přesahuje na sousední pozemek, jenž je ve vlastnictví jiného soukromého vlastníka, přičemž stavebník (žadatel o vydání stavebního povolení) disponuje:
a) souhlasem vlastníka sousedního pozemku, jehož se přesah požárně nebezpečného prostoru dotýká a zároveň,
b) souhlasným stanoviskem hasičského záchranného sboru“.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že Odbor stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje není správným adresátem této žádosti. Odbor stavební úřad nevydává rozhodnutí v územním nebo stavebním řízení. Do působnosti úřadu především patří přezkum rozhodnutí prvoinstančních stavebních úřadů, dále kontrola jejich činnosti, tedy výkonu přenesené působnosti obcí na svěřeném úseku (územní rozhodování a stavební řád), poskytování odborné a metodické pomoci obecným stavebním úřadům. Odborem nebylo vydáno žádné předmětné rozhodnutí.

 

 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 15.1.2018 10:29