Úvodní strana > Krajský úřad > Etický kodex

 Etický kodex

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 5. 2015
 
 
Dotazy:
1. Má úřad Vašeho kraje vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pouze tento materiál prosím zaslat v elektronické podobě dle § 4, odst. 5 InfZ).
2. Jsou požadavky tohoto kodexu pro zaměstnance pracovně-právně závazné se všemi důsledky?
3. Jaké další nástroje používá úřad Vašeho kraje pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob?
4. Má Váš kraj vytvořený systém sankcí za prokázané neetické jednání úředníků a volených zástupců?
5. Jakým způsobem jsou veřejnosti zpřístupňovány výstupy z jednání zastupitelstva Vašeho kraje?
6. Pokud používá Váš kraj k informování svých občanů o své činnosti tištěné medium, sdělte prosím, kdo je jeho vydavatelem a jeho formu (právnická osoba, organizační složka atp.) a dále který orgán/komise/osoba odpovídá za jeho finální obsah.
7. Působí na úřadu Vašeho kraje (jako zaměstnavatele) odborová organizace, která sdružuje jeho zaměstnance?
8. Vyhlašuje či oceňuje úřad Vašeho kraje zaměstnance roku/měsíce či pořádá obdobnou anketu?
9. Pokud probíhá na úřadě Vašeho kraje pravidelné hodnocení práce úředníků (typicky vedoucím úředníkem), jakou má formu?
10. Jakými formami podporuje Váš kraj další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců?
11. Využívá kraj pro rozvoj svých zaměstnanců aktivity teambuildingu a aktivity supervize?
12. Kolik zcela důvodných stížností na postup či chování úředních osob vyřizoval úřad Vašeho kraje v roce 2000, 2005, 2010 a 2014?
13. Obdržel úřad Vašeho kraje či kraj sám nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci podpory transparentnosti postupů ve veřejné správě?
14. Kolikrát probíhalo na úřadě Vašeho kraje šetření Veřejného ochránce práv v roce 2000, 2005, 2010 a 2014 a kolik z těchto šetření se uzavřelo tím, že podnět či stížnost byly důvodné?
15. Byli pracovníci úřadu Vašeho kraje v posledních 5 letech nuceni přivolat pro řešení mimořádné situace a při plnění svých úkolů Policii ČR či městskou policii? (Zjednání pořádku v prostorách úřadu, akutní zajištění bezpečnosti pracovníků, napadení úředních osob atp.). Uveďte případně počet těchto mimořádných situací.
16. S kolika úředníky kraje byl za posledních 10 let zrušen pracovní poměr zaměstnavatelem pro závažné porušení pracovních povinností zaměstnancem dle smyslu aktuálně platného § 55, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce?
17. Prosím sdělte jméno a telefonní číslo úřední osoby a její zařazení v organizační struktuře úřadu Vašeho kraje, která je odpovědná za koncepci etických kodexů, resp. za záležitosti procesu přijetí etických požadavků dle výše uvedeného usnesení vlády, za jejich revize či aktualizace, případně pak osobu, které by dle současné pracovní náplně byla tato činnost aktuálně svěřena (pokud úřad Vašeho kraje nemá zatím etické zásady přijaté).
 
 
Odpověď:
 
 
 
Zveřejněno 23.6. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 13.7.2015 11:46