Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se podepsání smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu Ing. Evou Valjentovou

 Žádost o informace týkající se podepsání smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu Ing. Evou Valjentovou

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 3. 2015 

 

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání následujících informací:
1) Na základě jakých předpisů či interních směrnic či pokynů byla příkazní smlouva s Centrem služeb pro silniční dopravu ze dne 11. 2. 2015 podepsána Ing. Evou Valjentovou, kdy příkazní smlouvu má standardně podepisovat hejtman kraje?
2) Pokud byla Ing. Eva Valjentová pověřena podpisem smlouvy hemjtmanem Karlovarského kraje, žádám o zaslání elektronické kopie pověřovacího dokumentu.
3) Z jakých důvodů byla příkazní smlouva s Centrem služeb pro silniční dopravu ze dne
11. 2. 2015 zveřejněna až skoro s měsíčním odstupem na webových stránkách kraje?
 
 

Odpověď:

Ad 1.
Ing. Eva Valjentová podepsala smlouvu s Centrem služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkovou organizací (dále jen „CSPSD“) ze dne 11.2. 2015 schválenou Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 109/02/15 ze dne 9.2.2015 na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 01/02/14 ze dne 13.2.2014, kterým byla Ing. Eva Valjentová zvolena v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v aktuálním znění,  náměstkyní hejtmana, která plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky a vnitřních záležitostí a současně zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman podle zákona o krajích  nevykonává tuto funkci. V době uzavírání smlouvy nebyl Zastupitelstvem Karlovarského kraje zvolen hejtman Karlovarského kraje, jelikož hejtman podal svou rezignaci k 31.1.2015 a od tohoto data nebyla funkce hejtmana vykonávána.

Ad 2.
Viz. odpověď na první otázku.

Ad 3.
Karlovarský kraj nemá žádnou zákonnou a ani vnitřní normu, na základě které by byla uložena povinnost takovouto smlouvu uveřejňovat a tedy není stanoven ani žádný termín, ve kterém musí být smlouva vyvěšena na webových stránkách Karlovarského kraje. Smlouva s CSPSD je zveřejňována z důvodu transparentnosti pověření CSPSD k úkonům jimiž zastupuje Karlovarský kraj jako vlastníka pozemní komunikace, jelikož Karlovarský kraj nedisponuje příslušným vybavením ani vyškoleným personálem. Smlouva s CSPSD uzavřená dne 11.2.2015 byla dne 16.2.2015 doručena příkazníkovi a dne 23.2.2015 byla uveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje, tedy týden po doručení smlouvy příkazníkovi.
 
 
Zveřejněno: 10. 4. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.4.2015 9:30