Úvodní strana > Krajský úřad > Veřejné zakázky a veřejné investice

 Veřejné zakázky a veřejné investice

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 3. 2015 

 

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání následujících informací:
1.Jakým způsobem kraj stanovuje, na co alokuje veřejné zdroje? Tj. jde jen o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva kraje či jiných volených orgánů?
2. Zohledňují volené orgány v otázce veřejných investic preference občanů/ neziskového sektoru/ zájmových skupin/ jednotlivých samospráv apod.?
2a. Pokud ano, jakým způsobem probíhá zjišťování preferencí (pokud existuje např. související směrnice, pravidla či jiný dokument, prosím o kopii)? Uveďte konkrétní příklad.
2b. Pokud ano, jakým způsobem jsou preference zapracovávány (metody, formy aj. Pokud existuje např. související směrnice, pravidla či jiný dokument, prosím o kopii)? Uveďte konkrétní příklad.
3. Objem veřejných prostředků, které kraj v letech 2007 – 2014 investoval na:
a) dodávky (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH),
b) služby (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH),
c) stavební práce (od výše Kč 6.000.000,- bez DPH)?
4. Soupis obchodních společností v majetku kraje + majetková účast kraje v %.

Odpověď:

Ad 1.
Výchozím dokumentem Karlovarského kraje pro stanovení nakládání s veřejnými zdroji (ve vazbě na evropské dotace) je Program rozvoje Karlovarského kraje (PRKK). Jedná se o strategický dokument, který určuje záměry kraje v oblasti regionálního rozvoje, kde jsou popsány jednotlivé priority-specifické cíle-opatření. Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla v roce 2014, kdy na konci roku 2014 byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje (22. 11. 2014).
K dispozici ke stažení na webu: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014_2020/PRKKaSRKK.aspx.
Při přípravě a aktualizaci dokumentu jsou vždy přizváni a účastní se jednání (pracovních skupin) představitelé všech aktérů v území, jako např. krajští představitelé, zástupci krajských pracovišť státních orgánů, zástupci organizací zřizovaných krajem, zástupci neziskových organizací a také zástupci soukromého sektoru. Je vždy důležité, aby při dílčích jednáních byly představeny různorodé zájmy všech skupin.
Akční plán je považován za základní krátkodobý rozvojový dokument, který by měl přenášet jednotlivé záměry PRKK do běžné praxe. Lze ho považovat za osvědčený nástroj, který KK využívá. V období 2007-20013 představoval soubor projektových aktivit, kdy jejich realizace zajišťovala implementaci strategie stanovené PRKK (2007-2013).
V předchozím programovém období, tj. 2007 -20013, byla u PRKK vazba na rozpočet přes akční plán; u nového PRKK (2014-2020) už přímá vazba na akční plán není – každý projekt kofinancovyný EU je schvalován individuálně.
V případě ostatních investičních a neinvestičních finančních prostředků financuje jednotlivé aktivity v souladu s platnou legislativou (tedy zejména zákon o krajích atp.) (např.  dotační tituly kraje apod.).

Ad 2.
Co se týče otázky veřejných investic, je maximální snaha Karlovarského kraje znát potřeby, zájmy a jednotlivé preference všech dotčených subjektů - neziskového sektoru, obcí, místních akčních skupin. Jako příklad můžeme uvést současné programové období (2014-2020), kdy vznikl tzv. Regionální akční plán Karlovarského kraje (RAP - nový nástroj politiky regionálního rozvoje), který by měl zahrnout všechny aktivity – projekty, které by měly být realizovány v současném programovém období 2014-2020 a financovány ze strukturálních fondů EU. Na začátku vzniku RAPu byli proto osloveni všichni příslušní aktéři území (obce, místní akční skupiny, příspěvkové organizace, Krajská hospodářská komora, Asociace Nevládních Neziskových Aktivit KK…) a požádáni o spolupráci v podobě zaslání projektových záměrů a jejich zařazení do RAPu včetně uvedení kontaktní osoby. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/RSKK/RSKKK.aspx

Ad 2b.
Pro potřebu řízení a schvalování RAPu (databáze s projektovými záměry) vznikla v tomto období tzv. Regionální stálá konference (RSK), která je dobrovolným uskupením územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Na základě vzájemné spolupráce členů RSK, pracovníků obcí s rozšířenou působností, manažerů území a odborem regionální rozvoje KK došlo k naplnění databáze a v současné době (březen 2015) jsou jednotlivé projektové záměry aktualizovány podle aktuálních potřeb. Přínosné je to, že prostřednictvím této databáze je možné sledovat počet, zaměření, stav a finanční náročnost projektů, a to podle jednotlivých operačních programů. Všechny podklady týkající se RAP a zároveň i Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014+ jsou k dispozici na:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/RSKK/RSKKK.aspx     a
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014_2020/PRKKaSRKK.aspx.

Ad 3.
a) 108.973 tis. Kč vč. DPH
b) 856.103 tis. Kč vč. DPH
c) 1,718.414 tis. Kč vč. DPH

Ad 4.
Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365804 – podíl 100%
Letiště Karlovy Vary, s.r.o., IČ 26367858 – podíl 100%
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 26402068 – podíl 100%
Komunální odpadová společnost, a.s., IČ 29114373 – podíl 46%
 
 
 
Zveřejněno: 10.4. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 29.4.2015 14:06