Úvodní strana > Krajský úřad > O sociálních službách v Karlovarském kraji

 O sociálních službách v Karlovarském kraji

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.9. 2014

 

 

Dotaz:

Požadovány byly následující informace:

• celkové náklady sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
• celkové výnosy sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
• celkový počet lůžek sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
• celkový počet lůžkodnů poskytnuté sociální péče sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
  náklady jednotlivých sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
• výnosy jednotlivých sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
• počet lůžek jednotlivých sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.
• počet lůžkodnů poskytnuté sociální péče jednotlivých sociálních služeb dle §52 zákona 108/2006 Sb.

 

Odpověď:


Na základě ustanovení § 100 č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o sociálních službách“) jsou zaměstnanci krajů a dalších v zákoně vyjmenovaných subjektů povinni zachovávat mlčenlivost s výjimkou odst. 4 téhož ustanovení, ve kterém se stanoví, že zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo, obce a kraje získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány zaměstnanci ministerstva, obcí a krajů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti, nebo ministerstvem pro analytickou a koncepční činnost.
 
Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb. Registr je veřejným seznamem (pouze v některých částech) a lze z něho vydat opis nebo výpis. Registr je veden jak v listinné podobě (správcem registru v listinné podobě je krajský úřad a obsahuje jen některé údaje a dokumenty), tak v elektronické podobě (správcem elektronické podoby registru je MPSV a krajský úřad je pouze zpracovatelem).  Poskytovatelé sociálních služeb sdělují krajskému úřadu na základě ustanovení § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu předepsaném ministerstvem údaje, které jsou pouze součástí elektronické podoby registru, a tyto údaje jsou dle téhož ustanovení zjišťovány pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva.

  
 
 
 
Zveřejněno 9.10. 2014
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 10.10.2014 9:05