Úvodní strana > Krajský úřad > Seniorská populace v Karlovarském kraji

 Seniorská populace v Karlovarském kraji

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.8.2014

 

Dotaz: 

 
Žadatel požadoval následující informace:
 
1) poskytnutí podkladů a informací týkající se seniorské populace v kraji s ohledem na současné a budoucí potřeby umístění v domovech pro seniory či obdobných zařízeních.


2) sdělení informací ve strukturované podobě po jednotlivých okresech rovněž o přehled počtů seniorů čekajících na umístění v zařízení pro seniory podle okresů, či třeba obcí s rozšířenou působností a sdělení průměrné čekací doby na umístění v takovém zařízení předpokládaný resp. očekávaný budoucí vývoji situace v péči o seniory dle regionů. 

Odpověď: 

 
Požadované informace Karlovarský kraj neshromažďuje a nezpracovává.

1) Kraje a obce zjišťují v souladu se zákonem  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.  Tato zjištění následně využívají při tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 
Aktuální Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017  byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 363/12/13 ze dne 12. 12. 2013 (dále jen SPRSS). SPRSS je strategickým dokumentem Karlovarského kraje v sociální oblasti, který mimo jiné definuje rozvojové směry, omezení rozvoje a prioritní  oblasti sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji.
Ve strategické části SPRSS, bodě I. je obsažena prioritní oblast týkající se cílové skupiny seniorů.
Konkrétní potřebné kapacity sociálních služeb pro Karlovarský kraj jsou uvedeny v tzv. Akčním plánu, který koresponduje se SPRSS.
Aktuální SPRSS včetně příloh, stejně jako Akční plán jsou uveřejněny na  webových stránkách Karlovarského kraje :
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/seznam/SPRSS.aspx .


2) Počty žadatelů o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby evidují v každém jednotlivém zařízení, kde je vedena evidence žadatelů, s nimiž poskytovatel nemohl uzavřít smlouvu z důvodu, že nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje zjišťoval v měsíci srpnu 2014,  pro vnitřní potřebu, počty žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena  smlouva o poskytnutí sociální služby z výše uvedeného důvodu, u příspěvkových organizací, které zřizuje.
Jde o pobytová zařízení  sociálních služeb typu : domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Bylo zjištěno, že se jedná o 42 žadatelů o službu domova se zvláštním režimem a 30 žadatelů o službu domova pro seniory. Tito žadatelé splňují kritéria cílové skupiny, pro kterou jsou v domovech zřizovaných Karlovarským krajem poskytovány výše uvedené sociální služby.  
Ostatní data a informace Vám přímo poskytnou jednotlivé domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Karlovarském kraji. Pro jejich zjištění Vám doporučujeme využít registr poskytovatelů sociálních služeb uveřejněný na webových stránkách MPSV na adrese:  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/

 
 
 
 
Zveřejněno 19.9. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 22.9.2014 7:18