Úvodní strana > Krajský úřad > Kontroly dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 Kontroly dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.4.2014

 

Dotaz:

 
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
 
a) V kolika obcích provedl Váš úřad v letech 2012 a 2013 kontrolu dodržování zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zaměřenou mj. na to, zda obec nakládá se svým majetkem v souladu s ustanovením § 38 tohoto zákona ?
 
b) V kolika případech bylo při těchto kontrolách zjištěno, že usnesení, rozhodnutí či jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti odporovalo ustanovení § 38 zákona o obcích a v kolika případech následoval postup podle § 124 tohoto zákona?
 
c) Jaký byl celkový objem finančních prostředků, s nimiž nebylo nakládáno účelně a hospodárně v porovnání s celkovým objemem rozpočtů kontrolovaných obcí?
 
 

Odpověď:

 

a) Krajský úřad Karlovarského kraje vykonal přezkoumání hospodaření za rok 2012 u 123 územních samosprávných celků a u všech těchto územních samosprávných celků bylo kontrolováno dodržování § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Přezkoumání hospodaření za rok 2013 vykonal Krajský úřad Karlovarského kraje do 31.3.2014 u 68 územních samosprávných celků a u všech těchto územních samosprávných celků bylo kontrolováno dodržování § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Zbývající přezkoumání hospodaření  54 územních samosprávných celků Karlovarského kraje za rok 2013 stále probíhá a dokončeno bude do 28.5.2014. 


b) Při přezkoumání hospodaření všech 123 územních samosprávných celků Karlovarského kraje za rok 2012 nebylo zjištěno porušení § 38 a § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Při přezkoumání hospodaření 68 územních samosprávných celků Karlovarského kraje za rok 2013, které bylo dokončeno do 31.3.2014, nebylo zjištěno porušení § 38 a § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Pro doplnění je opět potřeba uvést, že přezkoumání hospodaření zbývajících 54 územních samosprávných celků Karlovarského kraje za rok 2013 stále probíhá a dokončeno bude do 28.5.2014.


c) Celkový objem finančních prostředků, s nimiž nebylo nakládáno účelně a hospodárně v porovnání  s celkovým objemem rozpočtů kontrolovaných osob činil 0,-Kč. 

 
Zveřejněno 13.5. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 18.6.2014 13:29