Úvodní strana > Krajský úřad > Přírodní rezervace "Amerika"

 Přírodní rezervace "Amerika"

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 3. 2014
 
Dotazy:
Žadatel chtěl poskytnout všechny informace, týkající se OCHRANY vyhlášené PR 1266 - Amerika ve Františkových Lázních. Zejména žádal dotčené orgány státní správy, aby se vyjádřily k "Oznámení o možnosti se seznámit s návrhem plánu péče Přírodní rezervaci "Amerika- Karlovarský kraj - viz. dopis Krajského úřadu Karlovarského kraje, č.j. 4262/ZZ/08 ze dne 12.12.2008:
1. Zda-li a jakým způsobem se k dané problematice vyjádřil vlastník nemovitosti (Město Františkovy Lázně),
2. Zda-li a jakým způsobem se vyjádřil nájemník rybníka (České rybářství, a.s. Třeboň),
3. Zda-li a jakým způsobem se vyjádřili ostatní a obeslaní (jak uvádí ve svém oznámení Krajský úřad Karlovarského kraje) - viz. rozdělovník v dopise KÚKK 12.12.2008.
Žadatele zajímaly  informace, jakým způsobem se k PR 1266 - Amerika ve Františkových Lázních v roce 2008 vyjádřil odbor životního prostředí Města Františkovy Lázně, AOPK, České rybářství, s.r.o. Třeboň (nikoliv Mariánské Lázně) a ČR - Lesy, s.p., Česká ornitologická společnost ČR a Český svaz ochránců přírody, atd.
 
Doprovodná informace:
 
Krajský úřad Karlovarského kraje  zaslal  žadateli  tyto dokumenty v listinné podobě:
 
- Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci „Amerika“ ze dne 12.12.2008 (1 list)
- Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci „Amerika“ ze dne 12.12.2008 s vyznačením data vyvěšení a sejmutí MÚ Cheb (1 list)
- Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci „Amerika“ ze dne 12.12.2008 s vyznačením data vyvěšení a sejmutí MÚ Františkovy Lázně (1 list)
- Nesouhlas Ing. Petra Krogmana s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci „Amerika“ ze dne 19.12.2008 (1 list)
- Stanovisko Českého rybářství s.r.o. k navrženému plánu péče v přírodní rezervaci Amerika na období 2010 – 2019 ze dne 29.12.2008 s vyznačením razítka MÚ Františkovy Lázně – ev.č. 2562/09 (1 list)
- Stanovisko Českého rybářství s.r.o. k navrženému plánu péče v přírodní rezervaci Amerika na období 2010 – 2019 ze dne 29.12.2008 – ev.č. 80463/08 (1 list)
- Připomínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k návrhu plánu péče o PR Amerika ze dne 8.1.2009 (2 listy)
- Vyjádření státního podniku Lesy České Republiky, Lesní správy Františkovy Lázně k plánu péče o přírodní rezervaci „Amerika“ ze dne 15.1.2009 (1 list)
- Připomínka Ladislava Příplaty a Jiřiny Příplatové k návrhu plánu péče Přírodní rezervace „Amerika“ ze dne 22.1.2009 (1 list)
- Jednání ke schválení plánu péče o Přírodní rezervaci Amerika ze dne 27.7.2009 včetně dodejky a prezenční listiny ze dne 12.8.2009 (3 listy)
- Protokol, kterým se schvaluje plán péče o Přírodní rezervaci Amerika ze dne 2.9.2009 (2 listy) 
 
Zveřejněno 11.4. 2014
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 11.4.2014 8:26