Úvodní strana > Krajský úřad > Financování Centra služeb pro silniční dopravu

 Financování Centra služeb pro silniční dopravu

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14.2. 2014

Dotazy:

Žadatelka chtěla poskytnout tyto informace:

1. financování CPSD dle Příkazní smlouvy pro rok 2013 (celková částka)

2. celková částka za kontrolního nízkorychlostního vážení za rok 2013 (tj. příjem CSPD za používání vah)

3. celková částka z pokut řidičů za rok 2013 (tj. příjem CSPD z této pokuty)

4. celková částka z pokut dopravců (podnikatelů) za rok 2013 poukázaná CSPD

5. další jiná financování CSPD z rozpočtu Karlovarského kraje

 

Odpovědi:

Ad 1. Karlovarský kraj uzavřel s Centrem služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) v roce 2013 dvě příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji. Na tuto zákonem svěřenou činnost, která se provádí v souladu s ustanovením § 38 a), § 38 b) a § 43 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), Karlovarský kraj vyčlenil ve svém rozpočtu celkovou maximální částku ve výši 400.000,- Kč a na tuto souhrnnou částku byly taktéž uzavřeny obě smlouvy. Na základě smlouvy hradí Karlovarský kraj CSPSD náklady na provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, které byly vzájemnou dohodou a kalkulací CSPSD stanoveny na 3.000,- Kč za jedno zvážené vozidlo, u kterého bylo zjištěno nedodržení limitních hodnot.
Ad 2. CSPSD obdrželo v roce 2013 od Karlovarského kraje částku za výkon nízkorychlostního kontrolního vážení na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji ve výši 177.000,- Kč, tj. za celkem 59 zvážených vozidel, které překročily limitní hodnoty.

Ad 3. Karlovarský kraj nedisponuje informací o celkovém úhrnu pokut řidičů za rok 2013 uložených za přestupky v souvislosti s překročením limitních hodnot zjištěných při nízkorychlostním kontrolním vážení neboť k projednání přestupků dle § 42a odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích je dle § 40 odst. 8 téhož zákona pověřen celní úřad. CSPSD však nemá žádné zákonné ani jiné zmocnění k jakémukoliv příjmu z těchto pokut. Dle § 43 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích je příjem z pokut příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil a tedy v tomto případě celního úřadu. Celní úřad není v tomto případě povinen bez vyžádání sdělovat Karlovarskému kraji jakékoliv informace týkající se vedení správních řízení s řidiči vozidel. Karlovarský kraji si ani takové informace od celního úřadu nevyžádává. V případě tohoto dotazu Vás tedy musíme odkázat na příslušný celní úřad (Celní úřad pro Karlovarský kraj, Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary). Dále upozorňujeme, že dle § 43 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích může tyto přestupky projednat i Policie České republiky nebo celní úřad v tzv. blokovém řízení na místě. I v tomto případě je příjem z pokuty uložené v blokovém řízení příjmem toho orgánu, který blokovou pokutu uložil a Karlovarskému kraji není znám úhrn takto uložených pokut ani jednoho z orgánů. Pro získání této informace se obraťte na Policii České republiky a na celní úřad.

Ad 4. Karlovarský kraj nepoukázal CSPSD za rok 2013 ani za rok 2012 žádné finanční prostředky z pokut (myšlen podíl na pokutách nad rámec uzavřené příkazní smlouvy viz odpověď ad 1. a ad 2.) vybraných od dopravců ani žádný takový krok do příštích let neplánuje. Příjem z vybraných pokut od dopravců za překročení limitních hodnot při nízkorychlostním kontrolním vážení je dle § 43 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo kontrolní vážení provedeno, ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno, a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Náhrady nákladů vážení uložené podle § 38b odst. 5 zákona o pozemních komunikacích jsou příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno.

Ad 5. Karlovarský kraj nehradí CSPSD ze svého rozpočtu žádné jiné finanční prostředky než jsou uvedeny v odpovědi výše.
Celková znění příkazních smluv k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení na silnicích II. a III. třídy jsou dostupná elektronicky na webové adrese krajského úřadu:
Zveřejněno 3.3. 2014
 

 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 3.3.2014 10:58