Úvodní strana > Krajský úřad > Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.1. 2013

Dotazy a odpovědi:

1) Celkové náklady na pořízení návrhu zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Náklady na zpracování návrhu ZÚR KK činily 773.500,- Kč (2006-2007) + úprava návrhu ZÚR KK řízení dle § 39 stavebního zákona činila 588.000,-Kč (2009 - 2010) + úprava návrhu dokumentace ZÚR KK podle výsledků z veřejného projednání – čistopis činila 151.680,- Kč; tj. celkem 1.513.180,- Kč. Náklady na zpracování Vyhodnocení vlivu ZÚR KK na udržitelný rozvoj území činily 293.216,- Kč (2007 – 2008) + úprava Vyhodnocení vlivů k řízení o ZÚR KK podle § 39 stavebního zákona činila 48.960,- Kč (2010); tj. celkem 342.176,- Kč. Náklady na zpracování Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na životní prostředí činily 461.720,- Kč (2007) + úprava Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na životní prostředí k řízení o ZÚR KK dle § 39 stavebního zákona činila 110.400,- Kč (2010); tj. celkem 572.120,- Kč. Náklady na zpracování Posouzení vlivu ZÚR KK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000) činily 35.700,- Kč (2009) + úprava Posouzení vlivu ZÚR KK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000) činila 6.000,- Kč (2010); tj. celkem 41.700,-Kč. Celkové náklady na pořízení ZÚR KK činily: 2.469.176,- Kč. Pozn. Pořizování ZÚR KK probíhalo na základě nového stavebního zákona (č. 183/2006), který byl účinný od 1. 1. 2007. Před platností nového stavebního zákona Krajský úřad Karlovarského kraje pořizoval Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje (dále jen „ÚP VÚC KK“) podle tehdy platného starého stavebního zákona (č. 50/1976). V rámci ÚP VÚC KK byly zpracovány „Průzkumy a rozbory“, „Koncept“ spolu s variantami a „Vyhodnocením vlivů ÚP VÚC KK na životní prostředí“, přičemž celkové náklady činily 3.897.915,- Kč. Koncept ÚP VÚC KK se stal zadáním pro ZÚR KK, což znamenalo, že podle nového stavebního zákona byl zpracován přímo návrh ZÚR KK).

2) Náklady na konání veřejného projednání.

Náklady na konání veřejného projednání spočívaly v: - odborný výklad dokumentace ZÚR KK (finančně nevyčíslená povinnost zhotovitele stanovená ve smlouvě na zpracování dokumentace), - odborný výklad Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (finančně nevyčíslená povinnost zhotovitele stanovená ve smlouvě na zpracování dokumentace), - odborný výklad Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na životní prostředí (finančně nevyčíslená povinnost zhotovitele stanovená ve smlouvě na zpracování dokumentace), - náklady na odborný výklad dokumentace Posouzení vlivů ZÚR KK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000) činily 3.000,- Kč. - náklady na občerstvení při veřejném projednání činily 4.515,- Kč, - náklady na tlumočení veř.projednání do německého jazyka činily 3.000,- Kč. Náklady na veřejné projednání činily 10.515,- Kč (jen přímo vyčíslitelné náklady).

3) Počet řádně zmocněných zástupců veřejnosti.

2.

4) Počet občanů, kteří se zúčastnili veřejného projednání ZÚR

32

5) Počet připomínek a počet námitek zaslaných k návrhu ZÚR

K ZÚR KK bylo uplatněno 42 připomínek a 25 námitek. Informace, vč. samotných připomínek a námitek je zveřejněna na webu Karlovarského kraje

6) Byl podán návrh na zrušení ZÚR nebo jejich části v rámci přezkumu ZÚR ve správním soudnictví?

Pokud ano, prosím o počet těchto podaných návrhů a o výsledek rozhodnutí soudu včetně jednacího čísla rozhodnutí. Dosud byly podány dva návrhy na zrušení části ZÚR KK. Prvním rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně rozsudek č.j. 9Ao 6/2010 - 78, ze dne 19.1.2011 byl podaný návrh na zrušení ZÚR KK zamítnut (tedy bez dopadu na ZÚR KK). Druhým rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně rozsudek č.j. 8 Ao 7/2011 - 138, ze dne 30.3. 2012 byla v ZÚR KK zrušena regulace vysokých větrných elektráren. Informace je zveřejněna na webu Karlovarského kraje.

7) Byly uplatněny jakékoli nadstandardní metody zapojení veřejnosti do přípravy ZÚR, které nejsou minimem požadovaným zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon? Pokud ano, prosím ve stručnosti o vyjmenování použitých metod

Proces podle § 39 stavebního zákona (veřejné projednání) byl veden v souladu se stavebním zákonem. Návrh ZÚR KK byl v kompletním znění (vč. Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na udržitelný rozvoj území a jeho součástí) v elektronické formě veřejně přístupný na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Z veřejného projednání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“), které se uskutečnilo dne 24. 6. 2010, nebyl pořízen audio ani video záznam.

Zveřejněno 9.1. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 9.1.2013 8:43