Úvodní strana > Krajský úřad > Spory z veřejnoprávních smluv

 Spory z veřejnoprávních smluv

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.4 2013

Dotaz:

Žádost o informace - spory z veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 141 správního řádu Odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra připravil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh zákona zavádí nový správní poplatek Položku 25a za podání návrhu na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy. Pro účely zpracování důvodové zprávy - obecné části bychom Vás chtěli požádat o vyjádření v otázce sporů z veřejnoprávních smluv (dle ustanovení § 141 správního řádu),1 které Váš úřad řeší. Pokud Váš úřad vede evidenci sporů z veřejnoprávních smluv, chtěli bychom Vás požádat o poskytnutí následujících informací: 1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  Především bychom potřebovali znát, kolik bylo podáno návrhů podle § 141 správního řádu na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy, kdo bývá navrhovatelem, co je příčinou těchto sporů, v jaké oblasti přenesené působnosti tyto spory vznikají a jaký je výsledek těchto sporů.

Odpověď:

Karlovarský kraj žádné takové spory neřešil.

Zveřejněno 25.4. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 26.4.2013 6:01