Úvodní strana > Krajský úřad > Smlouvy ve veřejné linkové dopravě

 Smlouvy ve veřejné linkové dopravě

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.7. 2013
Dotaz č. 1) Se kterými dopravci (dále také „dopravci“) má Váš kraj aktuálně uzavřené smlouvy o plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., a/nebo smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb. (dále také jako „smlouvy“)? Na jakou dobu jsou tyto smlouvy uzavřeny?
Odpověď: Karlovarský kraj má uzavřeny smlouvy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě na dobu neurčitou, avšak časově limitovány NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., PECHOČIAKOVÁ-ZEPRA, s.r.o., Karel Vrbík a DPÚK a.s.
Dotaz č. 2) Žádáme o poskytnutí kopií všech aktuálně účinných smluv (vč. případných dodatků) s dopravci dle bodu 1)

Odpověď: Na základě telefonické dohody ze dne 23.7.2013 bude žadateli o informace poskytnuta kopie aktualizované jednotné smlouvy o závazku veřejné služby, kterou má Karlovarský kraj uzavřenou se všemi dopravci ve veřejné linkové dopravě (příloha č. 1), a do které lze dosadit číselné údaje z tabulkové části (příloha č. 2) za aktuální období.
Dotaz č. 3) Jaké výše dosahuje cena dopravního výkonu hrazená jednotlivým dopravcům na základě smluv v letech 2010 – 2012 a v roce 2013?
Dotaz č. 4) Jaké výše dosahuje dle smluv maximální výše jednotlivým dopravcům hrazené prokazatelné ztráty v letech 2010 – 2012 a v roce 2013?
Dotaz č. 5) Jaká je u jednotlivých dopravců maximální výše přiměřeného zisku/čistého příjmu na 1 km v letech 2010 – 2012 a v roce 2013?
Dotaz č. 6) Jaká je skutečná výše přiměřeného zisku/čistého příjmu na 1 km uplatňovaného jednotlivými dopravci na základě smluv v letech 2010 – 2012 a v roce 2013?
Dotaz č. 7) Jaký je počet tarifních kilometrů (tj. kilometrů dle jízdních řádů) u jednotlivých dopravců.
Dotaz č. 8) Jakým počtem autobusů pro plnění závazku ze smluv disponují dle uzavřených smluv jednotliví dopravci?
Dotaz č. 9) Jaké je u jednotlivých dopravců průměrné stáří autobusů využívaných pro plnění závazku ze smlouvy?
Dotaz č. 10) Jaké částky dosahovaly skutečné náklady jednotlivých dopravců na každý 1 (tarifní) kilometr v letech 2010 – 2012?
Dotaz č. 11) Jaké částky dosahují u jednotlivých dopravců náklady na každý 1 (tarifní) kilometr dle předběžného odborného odhadu v roce 2013? Dotaz č. 12) Jaké částky dosahují u jednotlivých dopravců tržby na každý 1 (tarifní) kilometr v letech 2010 – 2012?
Dotaz č. 13) – identický s dotazem č. 11) Jaké částky dosahují u jednotlivých dopravců náklady na každý 1 (tarifní) kilometr dle předběžného odborného odhadu v roce 2013?
Odpovědi na dorazy č. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) a 12): Tyto informace jsou pro větší přehled souhrnně zpracovány tabulkovou formou a jsou uvedeny v příloze č. 2
Závěrem je třeba podotknout, že Karlovarský kraj každoročně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 zveřejňuje na svých internetových stránkách „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje“, kde je možno čerpat veškeré informace o závazcích veřejné služby, tyto informace zveřejňuje Karlovarský kraj pravidelně již od roku 2009.
 
 
Zveřejněno 31.7. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 31.7.2013 10:00