Úvodní strana > Krajský úřad > Dotazy na plnění funkce starostky Horního Slavkova

 Dotazy na plnění funkce starostky Horního Slavkova

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.6. 2013
Dotazy:
1. Kteří zaměstnanci byli přítomn i při předání složky č. j. 4257/2012/HS/OSVV?
2. Žadatel chtěl kopii knihy návštěv za rok 2010
3. Žadatel chtěl znát účel pracovních návštěv Jany Vildumetzové, starostky Horního Slavkova na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Ad 1)
Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, odbor Kancelář hejtmana
Štěpánka Košťálová, vedoucí organizačního oddělení – odbor vnitřních věcí
Pavlína Perutíková – referent – odbor vnitřních věcí
Martina Koudelná – referent – odbor vnitřních věcí
Martina Podsklanová – recepční – odbor vnitřních věcí
Ad2)
 
Ad3)
Mgr. Jana Vildumetzová je starostkou Horního Slavkova, tedy jedné z obcí Karlovarského kraje. Podle zákona o obcích má určité povinnosti, které vyžadují součinnost s Krajským úřadem Karlovarského kraje.
Starosta obce
• zastupuje obec navenek
• jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
• plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
• může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
• může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
• zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
• rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
• plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
• plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Toto je pouze část povinností starosty obce. Pro jejich řádné zajištění, Krajský úřad Karlovarského kraje poskytuje starostům našich obcí veškerý servis v oblasti regionálního rozvoje, stavebního úřadu, kontroly, hospodaření atd. Paní starostka se účastní akcí pořádaných Karlovarským krajem jako je např. pravidelné školení starostů, setkání vedení kraje se starosty obcí, je členkou hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku. Na krajském úřadě v roce 2010 řešila např. rovněž obsazení funkce tajemníka, problematiku sociálně vyloučených lokalit atd. Krajský úřad sídlí ve čtyřech budovách a není povinností návštěvníků se zapsat do knihy návštěv, která je navíc dostupná pouze v budově A. Není možné tedy říci kdy přesně a za jakým účelem paní starostka Krajský úřad Karlovarského kraje navštívila O podrobné informace o přesném datu a účelu cesty tedy prosím požádejte MÚ Horní Slavkov.
Zveřejněno dne 4.7. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.7.2013 10:04