Úvodní strana > Krajský úřad > Dopravní obslužnost - Autobusy Karlovy Vary

 Dopravní obslužnost - Autobusy Karlovy Vary

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.6. 2013

Dotazy:

1) Na jakém území v rámci Karlovarského kraje zajišťuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., dopravní obslužnost na základě závazku veřejné služby?

2) V jaké skutečné výši byla dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., proplacena prokazatelná ztráta při zajišťování závazku veřejné služby za rok 2012? Tento údaj prosím uveďte v jednotkové ceně v Kč na 1 km dopravního výkonu. Pokud se pro jednotlivá území tento údaj liší, uveďte jej prosím ve členění pro jednotlivá území.

3) Kdy končí povinnost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., zajišťovat dopravní obslužnost kraje podle smlouvy o závazku veřejné služby?

Dovolujeme si zdůraznit, že výše uvedené požadované informace nemohou představovat obchodní tajemství dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., neboť podléhají zákonné povinnosti zveřejnění v souladu s článkem 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.

Odpověď:

Karlovarský kraj každoročně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 zveřejňuje na svých internetových stránkách „ Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje“, kde je možno čerpat veškeré informace o závazcích veřejné služby zveřejňuje Karlovarský kraj již od roku 2009.

Pro Vaší informaci uvádíme, že s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. má Karlovarský kraj uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby na dobu neurčitou, ale limitovanou NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007.

Zveřejněno 20.6. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 20.6.2013 9:21