Úvodní strana > Krajský úřad > Základní dopravní obslužnost České dráhy

 Základní dopravní obslužnost České dráhy

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.11. 2013

Dotazy a odpovědi:

Meziroční navýšení výše kompenzace
a. Celkové meziroční navýšení
Výši celkového meziročního navýšení v Kč z roku 2010 (resp. za grafikon 2009/2010) na rok 2011 (resp. za grafikon 2010/2011), dále na rok 2012 (resp. za grafikon 2011/2012) a na rok 2013 (resp. za grafikon 2012/2013. Případné navýšení kompenzace doložte příslušnými dodatky Smlouvy za každý rok.
Odpověď:
2009/2010 8.674.991,-Kč
2010/2011 5.395.808,-Kč
2011/2012 2.746.983,-Kč
2012/2013 7.645.159,-Kč
Dodatky ke smlouvám (bez přílohy č. 2) jsou přílohou č. 1
b. Inflace
Smlouva umožňuje navyšování výše kompenzace do výše inflace. Žádáme o kalkulaci tohoto navýšení z roku 2010 (resp. za grafikon 2009/2010) na rok 2011 (resp. za grafikon 2010/2011), dále na rok 2012 (resp. za grafikon 2011/2012) a na rok 2013 (resp. za grafikon 2012/2013). Doložte všechny existující dokumenty týkající se tohoto navýšení vyplácené kompenzace.

Odpověď:
Navýšení o míru inflace:
2009 za toto období nebylo akceptováno
2010 1,5%
2011 1,9%
2012 3,3%
Dokumenty ve formě dodatků (bez přílohy č. 2) viz příloha č. 1
c. Navýšení/ponížení objednaného výkonu
Smlouva umožňuje navýšení nebo snížení objednaného výkonu ve vlkm.
i. Pokud došlo k navýšení počtu vlkm v letech 2012-2013, doložte úplnou kalkulaci, na jejímž základě jste dopravci uznali nárok na navýšení absolutní (celkové) výše kompenzace za každý extra vlkm, a to na každou linku zvlášť.

Odpověď:
Nárůst vlkm v období 2011/2012 +3 332,9 vlkm
Nárůst vlkm v období 2012/2013 +25 186 vlkm
Kalkulace výpočtu vychází z jednice na jeden ujetý vlkm za uplynulé období kalendářního roku jako celku, po jednotlivých linkách či extra vlkm nekalkulujeme, k odhadu ztráty je předkládán jeden Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě pro celý Karlovarský kraj.
ii. Pokud jste naopak přistoupili ke snížení objednávaných výkonů, doložte rovněž podrobnou kalkulaci, která dokládá, o kolik byla výše kompenzace snížena.
Odpověď:
Ke snížení nedošlo
iii. Pokud se výše ceny za navršené/ponížené vlkm nerovnají výši dotace za vlkm na dané lince, poskytněte nám odůvodnění a kalkulace, proč tomu tak není.
Odpověď:
Výše ceny za navršené vlkm se rovnají výši dotace
iv. Doložte všechny existující dokumenty týkající se navýšení kompenzací vyplacených z rozpočtu kraje, zejména kalkulace, alespoň na úrovni položek dle vyhlášky 241/2005 Sb., resp. 296/2010 Sb.

Odpověď:
Dokumenty (Výkaz nákladů a výnosů) dle vyhlášky 241/2005 Sb., jsou součástí příloh č. 2 dodatků, jejichž poskytnutí odmítáme.
d. Nepředvídatelné a státem způsobené zvýšení cen
Smlouva umožňuje navýšení kompenzace o zvýšené náklady způsobené zásahem státu do cen (např. změny daňových předpisů, změny výše ceny za použití dopravní cesty), které nemohly byt známy v době uzavření Smlouvy. Uveďte, zda došlo k meziročnímu navýšení kompenzace i z důvodu tohoto zvýšení cen, a to počínaje rokem 2010. Pokud ano, žádáme o poskytnutí položkového seznamu těchto nákladů, kopie faktur dodaných dopravcem, které toto navýšení dokládají (nákladové faktury dopravce), a odůvodněte, proč byly tyto náklady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto uhrazených nákladů na zvýšení kvality dopravních služeb a především na navýšení tržeb.

Odpověď:
K navýšení kompenzace vlivem zvýšených nákladů způsobených zásahem státu do cen nedošlo.
e. Jiný důvod navýšení kompenzace
Pokud celkové meziroční navýšení za každý rok plnění smlouvy (bod a) není rovno součtu navýšení v důsledku inflace (bod b), navýšení/ponížení objednaného výkonu (bod c) a nepředvídatelných nákladů (bod d), uveďte, jaké další důvody vedly k navýšení (případně snížení) výše kompenzace a doložte tyto důvody podrobnou kalkulací. Zvýšené náklady doložte kopiemi faktur dodaných dopravcem, které toto navýšení dokládají (nákladové faktury dopravce). Odůvodněte, proč byly tyto náklady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto uhrazených nákladů na zvýšení kvality dopravních služeb a především na zvýšení tržeb. Tyto náklady přiřaďte dle jednotlivých linek.

Odpověď:
K navýšení kompenzace z jiných důvodů než jsou uvedeny v bodech a) a b) nedošlo.
2. Snížení/zvýšení výše kompenzace v souvislosti s nasazením souprav
financovaných z ROP
a. Seznam vozidel
Ve vašem kraji byla pro zajištění regionální osobní drážní dopravy provozované v závazku veřejné služby použita vozidla financovaná z ROP. Žádáme o seznam těchto vozidel, jejich cenu a Výši investiční dotace.
Odpověď:
Seznam vozidel: 844001-8, 844004-2, 844005-9, 844016-6, 844017-4, 844018-2, 844019-0, 844023-2, 844024-0
B. Umístění vozidel
Žádáme o informaci, na kterých linkách jsou tato vozidla (bod a) používána.

Odpověď:
Vozidla jsou nasazována na tratích č. 140, 142, 146, 148, 170
C. Vliv na kompenzace
Žádáme o podrobnou kalkulaci vlivu pořízení těchto vozidel na Výši kompenzace poskytnuté ČD v roce uvedení do provozu těchto souprav ve srovnání s předešlým rokem. Z kalkulace by měl byt patrny zejména vliv snížení či zvýšení nákladů dopravce, jako jsou trakční energie a palivo, náklady na údržbu, náklady na dopravní cestu, mzdové náklady, odpisy, navýšení tržeb z jízdného.

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že vozidla byla nasazována do plného provozu v průběhu roku 2013, nedošlo prozatím k jednání s dopravcem o vlivu výše ekonomických nákladů. Předpoklad jednání je v roce 2014.
3. Výkazy příjmů, nákladů a dotací podle linek


V minulosti jsme Vás opakovaně žádali o poskytnutí informací v členění podle jednotlivých linek objednaných krajem. Tyto informace jste nám však dosud neposkytli, přestože Ministerstvo dopravy tato data tykající se dálkové osobní objednávané dopravy zveřejnilo, a to za roky 2010 a 2011 (viz příloha), neboť se ztotožnilo s výkladem minstra dopravy, že podle provedeného testu proporcionality může poskytnutí požadovaných informací zvýšit míru transparentnosti v procesu užití veřejných prostředků při podpoře veřejné linkové dopravy a že se upřednostnění práva na informace před ochranou obchodního tajemství jeví jako potřebně. Ministr dopravy v rozhodnutí dále konstatoval, že se v případě požadovaných informací jedná o minimální zásah do práva na ochranu obchodního tajemství, protože se okruh požadovaných informací překrývá s okruhem veřejného zájmu. Požadované informace se totiž přímo dotýkají výpočtu konkrétní kompenzace a jsou tak jednoduše oddělitelné od dat tykajících se ostatního hospodaření ČD. Na základě výše uvedených výsledků testu proporcionality tedy ministr dopravy dospěl k názoru, že Ministerstvo dopravy nemá právní ani fakticky důvod poskytnutí těchto informací odpírat (viz přiložené rozhodnutí ministra dopravy ze dne 26. listopadu 2012, č.j. 45/2012-510-RK/4). Žádáme tímto o výkazy kompenzací podle jednotlivých linek (úseky drah), a to nejlépe v členění, v jakém je ČD předkládají Ministerstvu dopravy, nebo ve členění obdobném.

Odpověď:
Výkazy jsou součástí dodatků jako přílohy č. 2, jejichž poskytnutí odmítáme.
PŘÍLOHA: Doatky 4-12_bez P2.pdfDodatky  ke smlouvě o ZVS (bez přílohy č. 2) za období 2010 - 2013

Zveřejněno 9.12.2013​

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 9.12.2013 10:33