Úvodní strana > Krajský úřad > Matoušův mlýn

 Matoušův mlýn

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.11. 2013

Dotaz:
Žadatel požádal o poskytnutí přesné specifikace veřejně prospěšných opatření pod označením U.61 - RBC č. 1131 - Matoušův Mlýn a U.518 - RBK č. 1027 - Matoušův Mlýn - RK 1030, jak je uvedeno ve výrokové části návrhu ZÚR Karlovarského kraje, a to jak v textové části (usnesení ZK223/09/10), tak v grafické části v příloze č. 5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístného významu zveřejněných na webových stránkách kraje v sekci Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, a také v textových částech návrhu zadání Územního plánu obcí Čichalov a Žlutice, zpracovaných úřadem Ůzemního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary.


Zveřejněno 23.11. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 24.11.2013 20:01