Úvodní strana > Krajský úřad > Etický kodex

 Etický kodex

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.11. 2013

Dotaz:

1. Jakým způsobem byl vypracován Kodex etiky zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje Pokud byl vypracován interně, uveďte:

  • výši nákladů vynaložených na toto zpracování vč. odhadu počtu hodin všech pracovníků zahrnujících např. studium podkladových materiálů, vlastní zpracování, administrativa apod.

2. Pokud byl Kodex vypracován externím subjektem, uveďte:

  • celkovou cenu zpracování veřejné zakázky,
  • přesnou specifikaci předmětu a datum podpisu Smlouvy o dílo týkající se zpracování „Kodexu“.

Kodex etiky zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje byl zpracován interně v souladu s usnesením vlády ČR č. 331 ze dne 9. května 2012. Jako podklad pro vytvoření kodexu sloužila příloha UV č.331 Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

Odpověď:

Na vytvoření kodexu pracovala 1 úřednice v průběhu své řádní pracovní doby, tato konkrétní činnost nepřekročila přibližně 2 pracovní dny. Náklady nelze přesně vyčíslit.

Zveřejněno 11.11. 2013

​​
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 12.11.2013 7:17