Úvodní strana > Krajský úřad > Spisová služba, národní památková péče

 Spisová služba, národní památková péče

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.10. 2012

Žadatelka požadovala zodpovězení následujících dotazů:

a) jaký systém elektronické spisové služby užívá povinný subjekt a od kterého roku;
Athena, od roku 2002

b) zda systém elektronické spisové služby povinného subjektu umožňuje vyhledávání žádostí (spisů o žádostech) podle jména žadatele (popř. podle jiného identifikačního údaje žadatele (např. IČ) vkládaného do systému elektronické spisové služby;
vyhledání žádostí lze dle typu písemnosti „žádost“ s možností rozšíření na odesílatele případně adresáta

c) jak dlouho jsou v systému elektronické spisové služby povinného subjektu (dle Spisového a skartačního řádu povinného subjektu) uchovány správní spisy řízení podle zák. č. 20/1987 Sb. (dále ZSPP), o státní památkové péči, zejména závazná stanoviska (ZS) podle § 14 ZSPP;
po vyřízení spisu je ve spisové službě uložen ještě 10 let po vyřízení a následně nabídnut k převzetí archivu

d) kolik závazných stanovisek (ZS) dle § 14 ZSPP vydal povinný subjekt k žádostem účastníka řízení (žadatele) Národního památkového ústavu v roce 2012 a předchozích letech v časovém úseku dle bodu c);
89 závazných stanovisek ke dni 11.10.2012 (v současné době běží 4 správní řízení)

e) kolik úředních osob povinného subjektu se podílelo na vyřizování žádostí dle bodu d);
v letech 2002-2011 – 2 osoby od roku 2011 – 3 osoby

f) zasílá povinný subjekt odborné organizaci státní památkové péče žádost o vydání odborného vyjádření dle § 14 odst. 6 ZSPP a dokumentaci zamýšlené obnovy poštou nebo elektronicky, popř. nezasílá žádost vůbec, žádá např. telefonicky apod.;
žádost a dokumentace je zasílána poštou (95%), v případě většího rozsahu předávána osobně

g) v kolika případech dle bodu d) nedodržela odborná organizace státní památkové péče lhůtu k dodání odborného vyjádření dle §14 odst. 6 ZPP;
v 5 případech (počítáno od novely zákona č.20/1987 Sb. č. 158/2007 Sb., která nabyla účinnosti 6.76.2007)

h) lze z účetnictví povinného subjektu vysledovat náklady na poštovné podle příslušných organizačních útvarů povinného subjektu, tj. jaké náklady na poštovné má organizační útvar vyřizující agendu státní památkové péče; v případě kladné odpovědi – jaká je výše nákladů na poštovné organizačního útvaru vyřizujícího agendu státní památkové péče;
 Ve spisové službě Athena není vyspecifikováno, že se jedná konkrétně o typ řízení památková péče, spisová služba a dokáže vyspecifikovat např. odvolací řízení, správní řízeni atd., ale nedokáže odlišit konkrétní agendu.

i ) jaký je průměrný plat zaměstnanců povinného subjektu v r. 2012 a časovém úseku dle bodu c). Spisová službahrubá mzda průměrná zaměstnance Krajského úřadu Karlovarského kraje činí ke 30. 6. 2012 29 205,- Kč

Zveřejněno: 12. 10. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59