Úvodní strana > Krajský úřad > Spisová služba

 Spisová služba

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.6. 2012

Dotaz:

Vážení, s odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se správy spisové služby u Vašeho úřadu.

(i) Máte zaveden systém řízení dokumentů a informací (spisové služby)? V případě, že ano, podle jakých standardů je takový systém zaveden (tj. např. podle NSESSS, MoReq2, MoReq 2010, ISO15489 a/nebo jiných standardů)?

 (ii) Máte zavedenu funkci tzv. „records managera“ (osoby odpovědné za řízení systému správy dokumentů a spisové služby)? V případě, že ano, jedná se o kumulovanou funkci? Jaké je zařazení uvedené funkce ve Vaší organizační struktuře?

(iii) Provádíte audit systému spisové služby? V případě, že ano, v jaké frekvenci a podle jakých standardů je takový audit prováděn?

(iv) Vzděláváte Vaše pracovníky v oblasti správy dokumentů a spisové služby? V případě, že ano, jakým způsobem a v jakém rozsahu takové vzdělávání provádíte? V případě, že nikoliv, plánujete takové vzdělávání zavést?

Odpověď:

(i) Zatím ne, budeme mít NSESSS.

(ii)  Ano, jde o kumulovanou funkci, která je zavedena v naší organizační struktuře – vedoucí organizačního oddělení

(iii) Audit neprovádíme, pouze metodické dohlídky dle potřeby.

 (iv) Školení provádíme v rámci Vzdělávacího eGON centra Karlovarského kraje, školíme v rámci vstupního vzdělávání, nových verzí elektronické sližby, změn legislativy, e-lerning a manuály a návody na webu.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:44