Úvodní strana > Krajský úřad > Počty odvolání ve správním řízení

 Počty odvolání ve správním řízení

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.4. 2012

Dotazy:

Jaký je počet odvolání (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) podaných proti rozhodnutím Vám instančně podřízených správních orgánů, která vám byla postoupena k vyřízení, v období od 1. 1. 2007 do data obdržení této žádosti.

 Poskytnutí informace uvedené v bodě 1. lze nahradit informací o počtu podaných odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím, vydaných instančně podřízenými správními orgány, pouze jen ve Vámi libovolně zvolené agendě/agendách v přenesené působnosti (např. vybrané z důvodu, že jen v této oblasti si vedete evidenci), v období od 1. 1. 2007 do data obdržení této žádosti.

K počtu podaných odvolání podle bodu 1. nebo 2. uveďte, kolika z těchto podaných odvolání za sledované období, bylo Vámi jakožto odvolacím správním orgánem vyhověno, resp. uveďte konkrétní způsoby rozhodnutí (tj. meritorní i nemeritorní), jak je stanoví § 90 správního řádu. K počtu podaných odvolání podle bodu 1. nebo 2. uveďte, v kolika případech Vašeho rozhodnutí byla posléze podána také žaloba k soudům a kolika uvedeným žalobám bylo soudem vyhověno, resp. způsob rozhodnutí soudu.

Ačkoliv získání těchto údajů může být spojeno s jistou administrativní náročností, jsem toho názoru, že jde o data, která by v prostředí dobré správy měla být snadno dohledatelná a (možná i veřejně) dostupná. To ostatně vyplývá i z judikatury (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, č. j. 1 As 141/2011 – 67), podle níž si lze jen stěží představit, jak by mohla být činnost správního orgánu v souladu s některými ze základních zásad, kdyby správní orgán nijak nereflektoval "zpětnou vazbu", jež mu poskytují rozhodnutí nadřízených správních orgánů a soudů. Podle judikatury lze považovat za stěží představitelné, že by správní orgán nedisponoval předmětnými evidencemi, protože se jedná o nutnou podmínku efektivity fungování každého orgánu veřejné správy. Pokud by správní orgán přece jen deklaroval, že žádné takové evidence nemá k dispozici, neuplatnila by se s ohledem na výše uvedené výluka z povinnosti poskytovat informace, neboť by správní orgán měl pouze povinnost napravit svou dřívější nečinnost.

Odpovědi:

Tazateli jsme poskytli níže uvedené tabulky :

Tabulka 1 (formát xls.)

Tabulka 2 (formát doc.)

Tabulka 3  (formát doc.)

Tabulka 4 (formát doc.)

Tabulka 5 (formát doc.)

Tabulka 6 (formát doc.)

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:44