Úvodní strana > Krajský úřad > Ekonomické informace, dotace, projekty, nemovitosti

 Ekonomické informace, dotace, projekty, nemovitosti

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.7. 2012

1. Seznam bank, pokud měl kraj ke dni 30.6.2012 uloženy finanční prostředky v bankách, obsahující název banky, IČ banky, rating banky a celkovou výši vkladu nebo vkladů v dané bance, včetně výše úročení. Informace prosím vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze č. 1 této žádosti;

viz tabulka „Seznam bank“ - stav k 30.6.2012

2. Seznam dluhových cenných papírů, pokud je kraj měl ve finančním majetku k datu 30.6.2012 obsahující název cenného papíru, ISIN, rating cenného papíru, (průměrnou) pořizovací hodnotu dluhových cenných papírů daného ISIN a reálnou hodnotu těchto cenných papírů k 30.6.2012. Informace prosím vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze č. 2 této žádosti;

Nemáme

3. Seznam majetkových cenných papírů, pokud je kraj měl ve finančním majetku k datu 30.6.2012 obsahující název cenného papíru, ISIN, rating emitenta cenného papíru, (průměrnou) pořizovací hodnotu cenných papírů daného ISIN a reálnou hodnotu těchto cenných papírů k 30.6.2012. Informace prosím vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze č. 2 této žádosti;

Nemáme

4. Seznam poskytovatelů investičních služeb, pokud těchto služeb kraj ke dni 30.6.2012 využíval, obsahující název, IČ a rating poskytovatele, typ poskytované služby a celkový objem finančního majetku svěřeného poskytovateli k obhospodařování, úschově nebo správě. V případě, že správce poskytuje kraji pravidelné reporty týkající se výkonnosti portfolia rovněž poslední zprávu v této věci. Informace prosím vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze č. 3 této žádosti;

Nemáme

5. Seznam 10-ti nemovitostí ve vlastnictví kraje s největší hodnotou (netto) podle stavu k 31.12.2011 a 10-ti nemovitostí, u nichž byl největší objem výnosů z pronájmů za rok 2011, doplněný o informace: specifikace nemovitosti, účetní hodnota (netto) ke dni 31.12.2011, výnos z pronájmu dané nemovitostia náklady spojené s její údržbou v roce 2011.

Viz příloha nemovitý majetek KK 

6. Seznam 20-ti nejvýznamnějších projektů (z hlediska výše dotace schválené k poskytnutí z majetku krajev prvním pololetí roku 2012), doplněný o informace: IČ a název nebo jméno příjemce dotace, stručnáspecifikace účelu poskytnutí dotace, celkový objem plánovaných nákladů na projekt, schválená výše dotace, celková výše alokace v předmětné výzvě, konečné bodové hodnocení projektu, limitní bodové hodnocení (pro poskytnutí dotace v rámci dané výzvy) a případně též bodové hodnocení projektu získané na základě hodnocení externích hodnotitelů (pokud se toto hodnocení lišilo od konečného hodnocení). Informaci prosím doplňte též o určení podílu, v jakém se na konečném bodovém hodnocení projektu podílely kvantitativní kritéria.

Viz příloha Dotace KK TOP 20

Každý dotační titul má svá pravidla, podle kterých je žádost hodnocena. Tato pravidla jsou pro různé dotační tituly odlišná. O přidělení dotace rozhoduje na návrh odborné komise Rada kraje, o příspěvcích nad 200 tis. a o příspěvcích pro obce zastupitelstvo. Nedá se tedy určit jednotné kritérium podle něhož jsou dotace kráceny. Ve všech vypisovaných dotačních titulech poptávka převyšuje naše možnosti. Můžeme rozdělit pouze peníze, které jsou pro daný dotační titul v rozpočtu. Proto nelze uspokojit všechny žadatele.

Následuje přehled požadovaných dokumentů:

7. Účetní závěrka k datu 31.12.2011 zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou seprovádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, (dále též „Vyhláška“);

viz Účetní závěrka KK k datu 31.12.2011 – přílohy výkazy rozvaha, výsledovka, příloha

8. Strategie nakládání s (finančním, nemovitým) majetkem s tím, že je-li plánované zhodnocení majetkualespoň ve výši 1% ročně a u některé dlouhodobé majetkové účasti či nemovitosti (viz body 3 resp. 5)nebylo v roce 2011 tohoto cíle dosaženo, stručné zdůvodnění příčin;

Karlovarský kraj nemá zpracovanou strategii nakládání s nemovitým majetkem v uceleném dokumentu v písemné podobě. Při nakládání s nemovitým majetkem Karlovarského kraje se postupuje dle níže uvedených bodů, s tím, že tam, kde so hovoří o pronájmu, je myšlen pronájem ve smyslu ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: Značnou část nemovitého majetku Karlovarského kraje mají ve správě jeho příspěvkové organizace, které v souladu se zřizovací listinou a se souhlasem zřizovatele rozhodují o jeho možném dalším užívání třetími subjekty, a to ať už úplatně (pronájem) či bezúplatně (výpůjčka); ke všem těmto úkonům je nutný souhlas odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, který souhlas vydá, pakliže jsou doloženy všechny nutné podklady k zamýšlenému smluvnímu vztahu (zejm. doložení nájemného v místě a čase obvyklého). Karlovarský kraj jakožto vlastník nemovitého majetku preferuje zachování jeho vlastnictví, tj. preferuje dočasné užívání třetími subjekty (nájem či výpůjčka), před zcizením vlastnického práva. Převod vlastnického práva k nemovitostem je většinou na místě v případech, kdy panují určité specifické okolnosti, které vyžadují, aby došlo k převodu vlastnického práva, přičemž na těchto okolnostech je pak závislá forma převodu vlastnického práva (kupní smlouva, darovací smlouva – povětšinou se používá v případě, že je na Karlovarský kraj recipročně něco převáděno, směnná smlouva). Co se týče dočasného užívání nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje třetími subjekty, Karlovarský kraj preferuje pronájem před výpůjčkou. Výpůjčka připadá do úvahy povětšinou v případě, kdy je nemovitý majetek zapůjčován jiným územně samosprávným celkům případně jejich sdružením (obce, dobrovolné svazky obcí) případně jiným právnickým osobám, které nebyly založeny za účelem dosažení zisku (obecně prospěšné společnosti, společnosti poskytující sociální služby atp.). Co se týče nájemních vztahů, tam Karlovarský kraj vychází z nájemného v místě a čase obvyklého, přičemž v některých případech je možné uzavřít nájemní smlouvu s nájemným nižším. V těchto případech u nemovitého majetku spravovaného Krajským úřadem musí o tomto vždy rozhodnout příslušný orgán Karlovarského kraje (tj. Rada Karlovarského kraje), u příspěvkových organizací jsou ve Zřizovací listině jasně uvedeny důvody, za kterých je možné smlouvu s nižším nájemným uzavřít (jedná se pronájem organizacím poskytující zdravotní služby, sociální služby, vědecké atp.). Předmětem dlouhodobého pronájmu je pouze nemovitý majetek, který je dlouhodobě nevyužitý s tím, že Karlovarský kraj se nebrání případnému zvýšení hodnoty nemovitosti provedeným technickým zhodnocením ze strany nájemce. Smluvní vztahy jsou ale vždy upraveny tak, že v případě skončení nájemního vztahu nemá nájemce nárok na vrácení vložených investic do technického zhodnocení. O nemovitém majetku, který není ve správě příspěvkových organizací, rozhoduje odbor správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, jemuž byla Radou Karlovarského kraje svěřena působnost rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je majetek Karlovarského kraje (na základě ustanovení § 59 odst. 1 písm. l z. č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V některých specifických případech (dlouhodobý pronájem, investice do technického zhodnocení pronajímaného nemovitého majetku, pronájem s předkupním právem nájemce) je vyžadován i souhlas příslušných orgánů Karlovarského kraje. Za rok 2011 neeviduje odbor správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje nájemní vztah, kde by roční výnos z pronájmu byl nižší než 1% hodnoty pronajímané nemovitosti.

9. Strategie poskytování dotací z majetku kraje se specifikací, jaký objem dotací byl poskytnut v roce 2011 a jaký je plánován pro rok 2012.

Vycházíme z dokumentu „ Program rozvoje kraje“ viz

objemy dotací viz tabulka Karlovarsky kraj.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59