Úvodní strana > Krajský úřad > Vydávání Krajských  listů

 Vydávání Krajských  listů

Žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb., ze dne 30.5. 2012

Dotazy:
1. Vydává kraj tzv. radniční periodikum? Pokud ano, žádáme zároveň zodpovězení následujících otázek.

2. V jaké periodicitě je radniční periodikum vydáváno?

3. Jakým způsobem jsou vybíráni členové redakční rady krajských novin?

4. Seznam členů redakční rady.

5. Jakým způsobem jsou vybíráni členové redakce a jsou pro členy redakce stanoveny nějaké profesní požadavky, které musejí splňovat? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie dokumentu, který dané požadavky stanoví. Jaké jsou kompetence členů redakce?

6. Jakým způsobem redakční rada vykonává dohled nad obsahem a schvaluje obsah jednotlivých článků připravených k uveřejnění v radničních novinách? '

7. Existuje interní předpis, který upravuje vydávání krajských novin? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.

8. Má kraj stanovena pravidla pro přispívání veřejnosti do radničního periodika? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.

9. Má kraj stanovena pravidla pro přispívání opozice do radničního periodika? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.

10. Jaké jsou celkové roční náklady na vydávání radničních novin včetně nákladů za distribuci a jaká část z této celkové sumy (vyjádřeno v %) je hrazena z rozpočtu kraje?

11. Jak jsou krajské noviny distribuovány (př. roznos do poštovních schránek)? Jsou distribuovány zdarma nebo jsou prodejné, popř. jaká je prodejní cena výtisku?

Odpovědi:
Ad1) Ano, Krajské listy.

Ad 2) 1x měsíčně

Ad 3) Členy redakční rady jsou pracovníci Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje a hejtman, tato funkce vyplývá z jejich pracovní náplně, hejtman je členem redakční rady jako nejvyšší představitel kraje, jeho funkce je v tomto případě spíše symbolická

Ad 4) PaedDr. Josef Novotný, Ing. Lydie Stráská, Mgr. Jana Pavlíková

Ad 5) Noviny řídí šéfredaktor, který je zároveň jediným redaktorem. Vydávání Krajských listů pro nás zajišťuje externí firma, obsazení pozice šéfredaktora bylo plně v její kompetenci. Nedisponujeme žádným dokumentem, který by stanovoval profesní požadavky na šéfredaktora. Šéfredaktor ve spolupráci s redakční radou rozhoduje o tom, které materiály budou do Krajských listů zařazeny, navrhuje nové rubriky s regionální tématikou, zodpovídá za konečnou podobu měsíčníku.

Ad 6) Redakční rada se schází 1x měsíčně, dohodne se na tématech, s jejichž návrhem přichází šéfredaktor, který články zpracuje. Než předá noviny do tisku, pošle je členům redakční rady ke kontrole. V této fázi dochází pouze k drobným úpravám, noviny se prakticky „sestavují“ na redakční radě.

Ad 7) Takový předpis nemáme.

Ad 8) Nemá, ale pokud příspěvky veřejnosti přijdou v termínu, do uzávěrky Krajských listů platné pro každý měsíc, bez problémů je zveřejňujeme.

Ad 9) Žádný takový předpis kraj nemá. Všem krajským zastupitelům, včetně opozičních politiků, je vyčleněna samostatná rubrika Názory, kam jejich příspěvky pravidelně zařazujeme.

Ad 10) Cca 2 mil. 200 tis. Kč. Náklady jsou hrazeny z krajského rozpočtu.

Ad 11) Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 ks měsíčně a jsou distribuovány zdarma do všech domácností (do poštovních schránek)

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40