Úvodní strana > Krajský úřad > Ekologický právní servis

 Ekologický právní servis

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.11. 2012 

Dotazy:

 V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám Krajský úřad Karlovarského kraje (dále „krajský úřad“) o tyto informace:

1. Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)? Do odpovědi na tuto otázku, prosím, nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti krajského úřadu zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané krajským úřadem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, zajímá mě počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno „definitivně a s konečnou platností“.)

2. Jaká byla celková částka, kterou krajský úřad na základě rozsudků správních soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatil úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?

3. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. krajský úřad jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?

4. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, bylo ze strany státu vůči krajskému úřadu nebo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. uplatněno právo na regresní úhradu náhrady škody, způsobené nezákonným a soudem zrušeným rozhodnutím krajského úřadu? V jaké celkové výši byla v těchto případech regresní úhrada státem uplatněna vůči krajskému úřadu a v jaké přímo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí? Pokud byla regresní úhrada státem uplatněna vůči krajskému úřadu a krajský úřad ji uhradil, v kolika případech a v jaké celkové výši ji krajský úřad následně dále uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?

5. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. krajský úřad jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.)? Žádám dále o uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.

6. Jakou celkovou částku krajský úřad zaplatil externím advokátním kancelářím za zastupování (ve všech stupních) v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1? Žádám o uvedení výše částek zaplacených jednotlivým advokátním kancelářím za zastupování krajského úřadu v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1 v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. K částkám uveďte jméno či firmu konkrétní advokátní kanceláře.

7. Evidoval krajský úřad informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?

Odpověď:

Odpověď (formát doc.)

Zveřejněno: 29.11.2012

 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 29.11.2012 8:22