Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací  ve věci odvolacího správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu

 Žádost o poskytnutí informací  ve věci odvolacího správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.3. 2011

Dotaz:

Žadatelka požádala o poskytnutí těchto informací: odvolacího správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu (dále jen ochrany pokojného stavu) dle § 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ)

1) Jakožto věcně a místně příslušný odvolací správní orgán řešil Krajský úřad v roce 2010 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika případech.

2) Pokud ANO uveďte stručný popis1 v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých případech), jak bylo v odvolacím správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě

3) Bylo v některém z výše uvedených případů podána žádost o přezkum k Ministerstvu vnitra

Odpověď:

Ad 1) V roce 2010 obdržel Krajský úřad Karlovarského kraje jako věcně příslušný odvolací správní orgán 6 odvolání proti rozhodnutí správních orgánů I. stupně o poskytnutí ochrany dle ustanovení § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Ad 2) Jednalo se o následující záležitosti: - odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně o poskytnutí ochrany proti zřejmému zásahu do pokojného stavu, který měl spočívat ve zpřístupnění odpadových nádob uživatelům obytného domu poté, co měly být rušitelem uzamčeny. Krajský úřad o odvolání rozhodoval dvakrát, kdy nejprve bylo prvoinstanční rozhodnutí dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání příslušnému obecnímu úřadu. V rámci dalšího projednání této věci, kdy po vrácení věci správní orgán I. stupně znovu rozhodl tak, že žádosti opětovně vyhověl, rozhodl odvolací orgán tak, že dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým bylo rozhodnuto tak, že žádosti žadatelky, ve věci poskytnutí ochrany proti zřejmému zásahu do pokojného stavu dle § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se vyhovuje a panu XY byla stanovena lhůta pro zpřístupnění odpadových nádob do tří dnů od právní moci rozhodnutí, zrušil a řízení zastavil. V obou případech bylo rozhodnuto ve lhůtě do 60 dnů, neboť se v předloženém případě jednalo o zvlášť složitý případ. - odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně o povinnosti obnovit pokojný stav a umožnit žadateli, jeho rodině a návštěvníkům jeho penzionu vstup přes cizí pozemek. Dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu Krajský úřad rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil k novému projednání. Rozhodnuto bylo v termínu do třiceti dnů. - odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým byl zamítnut návrh na pokračování exekuce nařízení k vymožení § 5 občanského zákoníku – odstranění překážek bránícím v průjezdu vozidla k zahradě. Krajský úřad rozhodnutí správního orgánu I. stupně dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně k novému projednání. Rozhodnuto bylo ve lhůtě do třiceti dnů od obdržení veškerých podkladů. - odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým byl částečně zamítnut návrh na obnovení pokojného stavu, kterým bylo uloženo neskladovat balíky sena u plotu žadatelů. Krajský úřad rozhodnutí správního orgánu I. stupně dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně k novému projednání. Rozhodnuto bylo ve lhůtě do třiceti dnů od obdržení veškerých podkladů. - odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým byl zamítnut návrh na obnovení pokojného stavu spočívajícím v uložení zákazu stání vozidel na části pozemku v podílovém spoluvlastnictví. Před vydáním meritorního rozhodnutí Krajským úřadem vzali odvolatelé svůj návrh zpět a věc byla Krajským úřadem dle ustanovení § 91 odst. 3 správního řádu zastavena. - odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým byla zamítnut návrh ve věci o poskytnutí ochrany pokojného stavu – obnovení přístupové cesty do krajiny přes pozemky porušitele. Krajský úřad rozhodnutí správního orgánu I. stupně dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně k novému projednání. Rozhodnuto bylo ve lhůtě do třiceti dnů od obdržení veškerých podkladů.

Ad 3) Ani v jednom z případů řešených Krajským úřadem Karlovarského kraje v roce 2010 nebyla podána žádost o přezkum k Ministerstvu vnitra.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:10