Úvodní strana > Krajský úřad > Právní služby, IČ Karlovarského kraje

 Právní služby, IČ Karlovarského kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.11. 2010

Dotazy:

1.Zda- li vykonával v roce 2010 JUDr. Petr Orct  činnost či byl jmenován do funkce Krajským úřadem Karlovarského kraje ve Školské radě Gymnázia Ostrov, zda-li je tato činnost placena z prostředků spravovaných Krajským úřadem Karlovarského kraje případně z rozpočtu Gymnázia Ostrov, od kdy do kdy funkcí zastával/zastává.

2. Zda-li v roce 2010 JUDr. Petr Orct byl účasten jednání Rady Karlovarského kraje, případně byl pověřen Radou Karlovarského kraje určitou činností a to včetně činnosti vykonávané z rozhodnutí Rady Karlovarského kraje i z předchozích let. Součástí dotazu je i dotaz zda-li byly případně za tuto činnost poskytnuty finanční odměny související s činností pana JUDr. Petra Orcta.

3. Dne 25.8.2011 jsem obdržel rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ruší rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, č.j. 1308/SZ/09 ze dne 9.7.2010 s tím, že věc byla vrácena k novému projednání. Do dnešního dne jsem neobdržel/nebyl kontaktován ze strany Krajského úřadu. Žádám o podání informace, kdy bude Karlovarský úřad v této věci jednat/provádět úkony

4.  žádám o konkrétní vysvětlení problematiky správného IČ a zároveň o sdělení, zda-li informace, kterou poskytuje oficiální webová stránka Karlovarského úřadu Karlovarského kraje je správná. Do dnešní doby nebylo IČ změněno a mám za to, že informace nejsou správné a jsou zavádějící.

Odpovědi:

ad 1) JUDr. Petr Orct byl jmenován Krajským úřadem Karlovarského kraje do Školské rady Gymnázia Ostrov dne 20. 11. 2008 a je jejím členem doposud. Jedná se o funkci neplacenou.

ad 2) JUDr. Petr Orct nebyl v loňském roce přizván na jednání Rady kraje a ani jí nebyl pověřen žádnou činností.

ad 3) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen KÚKK) do dnešního dne neobdržel žádnou písemnost od Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru sociálních služeb a sociálního začleňování (dále jen MPSV), ve věci řízení o příspěvku na péči pana Viktora Černíka,  ze kterého by bylo zřejmé, že KÚKK vznikla povinnost konat ve věci. Na základě Vašeho sdělení o již obdrženém rozhodnutí ve věci kontaktoval KÚKK dne 3. 11. 2011 příslušné pracovníky MPSV, kde bylo zjištěno, že MPSV vydalo ve zkráceném přezkumném řízení dne 19. 8. 2011 rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí KÚKK a věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu druhého stupně. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 10. 2011 a nyní je teprve zasíláno v originále KÚKK na vědomí. Po jeho obdržení bude KÚKK neprodleně konat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

ad 4) Informace, která je uvedena na webové stránce uvádějící IČO Karlovarského kraje, je správná. Stránku jsme na Váš podnět upravili, abychom občanům neposkytovali zavádějící informace. K problematice právní subjektivity Karlovarského kraje uvádíme toto vysvětlení: Postavení Karlovarského kraje jako osoby s právní subjektivitou je definováno v ustanovení § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto paragrafu se uvádí, že kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
a) Z tohoto vyplývá, že Karlovarský kraj vystupuje jako každá jiná právnická osoba, má přiděleno identifikační číslo 70891168 (toto bylo přiděleno Karlovarskému kraji statistickým úřadem, Karlovarský kraj není však evidován v obchodním rejstříku) a má způsobilost k právním úkonům.
b) Naproti tomu Krajský úřad Karlovarského kraje je pouze jedním z orgánů Karlovarského kraje (vyplývá z ustanovení § 1 odst. 3 zákona o krajích) a dle zákona vykonává přenesenou působnost. Při výkonu této přenesené působnosti se používá označení Krajský úřad Karlovarského kraje. Krajský úřad nemá přidělené identifikační číslo a nemá postavení samostatné právnické osoby. Karlovarský kraj jako subjekt s právní subjektivitou svou činnost vykonává prostřednictvím krajského úřadu a jeho jednotlivých odborů.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40