Úvodní strana > Krajský úřad > Pokuty právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti

 Pokuty právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14 .4. 2011

Dotaz:

Žadatel se ptá kolik bylo uloženo pokut právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti ve smyslu §22 odst. 2 *) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2008, kdy vešla v platnost novela č. 307/2008 Sb. a před tímto datem. *) znění §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

"Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum... Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."

Dále by žadatele zajímalo , kdo nejčastěji podává podnět k zahájení řízení, v jaké výši jsou pokuty ukládány a podle jakých kritérii je výše pokut určována.

Odpověď

Před rokem 2008 bylo vedeno 1 řízení ve věci spáchání správního deliktu, ale bylo pro nedostatek důkazů zastaveno (nebylo zjištěno, kdo nesplnil povinnost)

- od roku 2008 uložil krajský úřad – OKPPLaCR – dvě pokuty - podněty nebyly podány
- o možném porušení se krajský úřad dozvěděl na základě provádění dozoru nad obnovou národních kulturních památek
- výše – 95 tis. Kč sankce + 1 tis. Kč náklady řízení a 29 tis. Kč sankce + 1 tis. Kč náklady řízení
- kriteria pro posuzování výše sankce upravuje ust. § 36 zákona č.20/1987 Sb.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:24