Úvodní strana > Krajský úřad > Výše platů a odměn politiků a vedoucích úředníků

 Výše platů a odměn politiků a vedoucích úředníků

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.8. 2011

Dotazy:

  1. Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana. U mimořádných odměn pak i důvod jejich udělení. Tyto informace prosím uveďte vždy za období 1.1.2010 do 30.6.2011. 
  2. Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu. U mimořádných odměn pak i důvod jejich udělení. Tyto informace prosím uveďte vždy za období 1.1.2010 do 30.6.2011. 
  3. Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů vašeho úřadu. U mimořádných odměn pak i důvod jejich udělení. Tyto informace prosím uveďte vždy za období 1.1.2010 do 30.6.2011.
  4. Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má). Tyto informace prosím uveďte vždy za období 1.1.2010 do 30.6.2011. 
  5. Uveďte prosím odděleně výši platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje. Tyto informace prosím uveďte vždy za období 1.1.2010 do 30.6.2011.

Žadatel se přitom odvolává na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Odpověď:

Výše platu každého z náměstků hejtmana (v případě Karlovarského kraje se jedná o 4 osoby) je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb. , zasílám v příloze. Žádná mimořádná odměna náměstkům hejtmana se neuděluje. Totéž platí pro uvolněné členy Zastupitelstva Karlovarského kraje, kteří vykonávají funkci členů Rady Karlovarského kraje (resp. 1 uvolněný krajský zastupitel + 4 členové Rady Karlovarského kraje + hejtman) Hejtman Karlovarského kraje nemá žádné poradce, kteří by za svou činnost pobírali odměnu či plat. Výše odměn jednotlivých zaměstnanců za rok 2010 (tedy Vámi požadovaných vedoucích odborů krajského úřadu) nejsme oprávněni sdělit, jedná se o zákonem chráněné osobní údaje - viz níže:

Podle paragrafu 314 Zákoníku práce, odst. 2, „Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“. Dále k této problematice vydal Úřad pro ochranu osobních údajů stanovisko ze 3. června, ve kterém uvádí, že se jedná o osobní údaje podléhající ochraně, která vyplývá jak z práva na ochranu soukromí zakotveném v Ústavě České republiky, tak ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.Úřad pro ochranu osobních údajů jako orgán dozoru upozorňuje, že neoprávněné zveřejňování osobních údajů je připraven sankcionovat a těm, jejichž osobní údaje by byly neoprávněně zveřejněny, doporučuje bránit se podáním ústavní stížnosti. Stanovisko je na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=328

 žadatel odkazuje na červnový verdikt Nejvyššího správního soudu, který se však vztahuje k jediné konkrétní kauze, nepovažujeme jej tedy za obecně platný.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40