Úvodní strana > Krajský úřad > Statistika odvolacích řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění - podle zákona č. 184/2006 Sb.

 Statistika odvolacích řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění - podle zákona č. 184/2006 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.6. 2011

Dotaz:
Žádatel poptává  poskytnutí statistiky odvolacích řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění - podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Od 1. ledna 2007 do 1. března 2011.

Zejména následujících údajů:

  • Počet odvolacích řízeni a v kolika případech šlo o vyvlastnění pouze přístupu (věcného břemene) k pozemku či stavbě.
  • Úspěšnost odvolacího řízení tj. v kolika případech bylo rozhodnuti I. stupně zrušeno nebo změněno.

Dále žádá o poskytnuti (anonymizovaného) vyhotovení jednoho vzorového rozhodnuti (včetně odůvodněni, nikoli jen výroku), o odvolání v věcí, ve které krajský úřad již rozhodl.

Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádatl žadatel pracovníky krajského úřadu o krátký komentář, toho v čem úřady v I. stupni činí nejvíce pochybeni při rozhodováni o vyvlastnění.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, která byla na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje doručena dne 3. června 2011, Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Statistika odvolacích řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, a to za období od 1. 1. 2007 do 1. 3. 2011:

- Za požadované období bylo vedeno na Krajském úřadě Karlovarského kraje celkem 7 odvolacích řízení v rámci zákona o vyvlastnění. Jednalo se de facto o tři konkrétní situace, kdy odvolací řízení probíhalo u některých opakovaně.

- Ve dvou situacích se jednalo o vyvlastnění odnětím vlastnického práva, v jednom případě pak o vyvlastnění omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene).

- V 6 případech bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušeno a vráceno dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, v jednom případě bylo rozhodnutí potvrzeno dle § 90 odst. 5 správního řádu.

- Nejčastější pochybení v rozhodování správních orgánů I. stupně bylo spatřováno v procesních vadách celého řízení a dále ve vadách spočívajících v nedostatečném vypořádání se se zákonnými předpoklady pro vyvlastnění.

Ad 2) Anonymizované vyhotovení vzorového rozhodnutí o odvolání dle zákona o vyvlastnění, je přiloženo jako příloha tohoto vyjádření.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:11