Úvodní strana > Krajský úřad > Poskytování informací

 Poskytování informací

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.10. 2011

Dotaz:

Žadatelka požádala o vyjádření, kdo nejčastěji v loňském roce požadoval poskytnutí informací. 

Jaké konkrétní dotazy v rámci výše zmíněného zákona byly v loňském roce (nejčasteji)předloženy.

Jak velká částka se loni vynaložila na úklid krajského města.


Odpověď:

Karlovarský kraj v rámci zákona 106/1999 Sb., odpovídal v loňském roce jak fyzickým, tak právnickým osobám. V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 42 žádostí z toho 17 bylo ze strany právnických a 25 ze strany fyzických osob. Dotazy se týkaly různých oblastí, nedá se přesně specifikovat, která převažovala.

Konkrétní dotazy jsou zveřejněné na našich internetových stránkách. www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajsky_urad/dotazy_odpovedi/

Magistrát města Karlovy Vary vynaložil na úklidové práce v roce 2010 celkem 36 mil. 170 tis. korun.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:24