Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace z oblasti dopravy - registrace vozidla

 Žádost o informace z oblasti dopravy - registrace vozidla

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15.2. 2011

Dotaz:

Žadatel se dotazoval na svůj případ v oblasti dopravy

Odpověď:

 Z obsahu písemnosti je zjevné, že žadatel  popisuje vývoj své causy, ale o co žádá, z textu zjevné není. Cestou srovnávacích souborů České kanceláře pojistitelů Městský úřad Cheb, odbor silničního hospodářství a dopravy (dále jen „správní orgán“), v roce 2009 zjistil, že pan Kletečka, jako vlastník vozidla, neodevzdal v zákonem stanovené lhůtě státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence. Správní orgán vydal ve věci příkazní rozhodnutí, proti kterému si pan Kletečka podal včas odpor. Správní orgán pak dále pokračoval ve správním řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí o vině a sankci. Proti tomuto rozhodnutí pan Kletečka včas uplatnil řádný opravný prostředek. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „odvolací správní orgán“), přezkoumal celé řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo, jakož i samotné odvoláním napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že pan Kletečka se přestupku dopustil, porušení právní povinnosti mu bylo spolehlivě prokázáno, sankce byla uložena v souladu s platnou právní úpravou a její výše byla správním orgánem řádně odůvodněna. Odvoláním napadené rozhodnutí odvolací správní orgán potvrdil v celém rozsahu. ​

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 20.11.2013 10:27