Úvodní strana > Krajský úřad > Nejdůležitější používané předpisy

 Nejdůležitější používané předpisy

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor finanční

Odbor informatiky

Odbor investic

Odbor interního auditu a kontroly

Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Odbor kancelář ředitelky úřadu

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Odbor legislativní a právní a KŽÚ

Odbor regionálního rozvoje

Odbor sociálních věcí

Odbor správa majetku

Odbor stavební úřad

​Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vnitřních záležitostí

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY:

Zákon č. Název Účinnost Poslední novelizace zákonem č. Účinnost novelizace
1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1.1.1993 98/2013 Sb. 1.6.2013
​2/1993 Sb. ​o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ​28.12.1992 ​162/1998 Sb. ​1.1.1999
347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 1.1.2000 135/2011 Sb. 1.8.2011
82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 15.5.1998 303/2013 Sb. 1.1.2014
89/2012 Sb. občanský zákoník 1.1.2014 33/2020 Sb. 1.1.2021, s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti 1.7.2021
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 12.11.2000 263/2019 Sb. 1.1.2020
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 12.11.2000 263/2019 Sb. 1.1.2020
150/2002 Sb. soudní řád správní ​1.1.2003 ​376/2019 Sb. ​3.7.2019, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodů 168 a 173 a čl. II bodu 7, které nabyly účinnosti 1.9.2019,

b) čl. I bodu 149, pokud jde o § 155a, který nabyl účinnosti 1.7.2020,
a
c) čl. I bodu 149, pokud jde o § 155b, bodů 152 a 154, které nabyly účinnosti 1.1.2021
157/2000 Sb. o přechodu věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 1.1.2001 290/2002 Sb. 1.7.2002
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.5.1991 257/2013 Sb. 1.1.2014
182/1993 Sb. o Ústavním soudu 1.7.1993 277/2019 Sb. 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí, které nabyly účinnosti 31.12.2019
192/2016 Sb. ​kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ​1.1.2017
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2001 183/2017 Sb. 1.7.2017 s výjimkou ustanovení a) části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII, která nabyla účinnosti 1.8.2017,
a
b) části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII, která nabyla účinnosti 1.1.2018
290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2002 375/2011 Sb. 1.4.2012
500/2004 Sb. správní řád 1.1.2006 12/2020 Sb.

1.2.2020, výjimkou ustanovení § 5 až 8 a § 10, § 20, § 21 bodu 7, § 22 bodů 1, 2, 5 až 30, 32 až 60, 62, 69 až 72, 77, 78, 80 až 85, 91, 95 až 98, 100 až 104, 106, 107, 109 až 112, 114 až 121, § 23 bodů 1, 3 a 5 až 7 a § 25 bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2022,

b) § 15, § 16 bodů 2 až 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 s výjimkou § 6l odst. 2, § 16 bodů 51 až 53, § 17, § 22 bodů 61, 63 až 68, 73 až 76, 79, 86 až 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 a 123, § 23 bodů 2 a 4 a § 26, která nabyly účinnosti 1.7.2020,

c) § 22 bodu 31, které nabývá účinnosti 1.12.2024, a
d) § 16 bodu 34 § 6l odst. 2, které nabylo účinnosti 1.1.2021Tyto předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí u jednotlivých odborů nebo samostatných odděleních krajského úřadu v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 16:00 hodin, v ostatních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin.

Případně lze předpisy vyhledat na webových stránkách Portálu veřejné správy

Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Mildorfová
Datum poslední změny: 26.3.2021 12:59