Úvodní strana > Krajský úřad > Nejdůležitější používané předpisy

 Nejdůležitější používané předpisy

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor finanční

Odbor informatiky

Odbor investic

Odbor interního auditu a kontroly

Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Odbor kancelář ředitelky úřadu

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Odbor legislativní a právní a KŽÚ

Odbor regionálního rozvoje

Odbor sociálních věcí

Odbor správa majetku

Odbor stavební úřad

​Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vnitřních záležitostí

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY:

Zákon č.
Název
Účinnost
Poslední novelizace zákonem č.
Účinnost novelizace
1/1993 Sb.
ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
1.1.1993
98/2013 Sb.
1.6.2013
2/1993 Sb.
o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
28.12.1992
295/2021 Sb.
1.10.2021
347/1997 Sb.
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
1.1.2000
135/2011 Sb.
1.8.2011
82/1998 Sb.
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
15.5.1998
118/2020 Sb.
1.4.2020
89/2012 Sb.
občanský zákoník
1.1.2014
192/2021 Sb.
1.7.2021
128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení)
12.11.2000
261/2021 Sb.
10.7.2021
129/2000 Sb.
o krajích (krajské zřízení)
12.11.2000
261/2019 Sb.
10.7.2021
150/2002 Sb.
soudní řád správní
1.1.2003
284/2021 Sb.
1.8.2021
157/2000 Sb.
o přechodu věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
1.1.2001
290/2002 Sb.
1.7.2002
172/1991 Sb.
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
24.5.1991
257/2013 Sb.
1.1.2014
182/1993 Sb.
o Ústavním soudu
1.7.1993
277/2019 Sb.
31.12.2019
192/2016 Sb.
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2017
250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1.1.2001
251/2021 Sb.
1.7.2021
290/2002 Sb.
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2002
375/2011 Sb.
1.4.2012
500/2004 Sb.
správní řád
1.1.2006
403/2020 Sb.
1.1.2021Tyto předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí u jednotlivých odborů nebo samostatných odděleních krajského úřadu v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 16:00 hodin, v ostatních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin.

Případně lze předpisy vyhledat na webových stránkách Portálu veřejné správy

Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Mildorfová
Datum poslední změny: 17.12.2021 10:18