Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor sociálních věcí

 Související legislativa - odbor sociálních věcí

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů odboru:
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,  
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů  
 • Zákon č. 273/2001Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

Znění právních předpisů je k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Za stránku zodpovídá: Dagmar Čejková
Datum poslední změny: 31.5.2019 11:32