Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor finanční

 Související legislativa - odbor finanční

Oblast rozpočtu:

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění;
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění;
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění;
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění;
 • Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění;
 • Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, v platném znění.

Oblast účetnictví: 

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), v platném znění;
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), v platném znění;
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění;
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
 • Zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, v platném znění;
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění.

Oblast finanční kontroly: 

 •  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění;
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

 Ostatní legislativa:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavlína Bečková
Datum poslední změny: 9.7.2019 14:28