Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor dopravy a silničního hospodářství

 Související legislativa - odbor dopravy a silničního hospodářství

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů na úseku dopravy a silničního hospodářství:

 • oddělení silničního hospodářství
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • oddělení veřejné dopravy
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
  • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
  • zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
 • oddělení dopravně správních agend
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
  • zákon č. 247/2000 Sb., o zdokonalování způsobilosti k řízení vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • oddělení dopravy
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravěhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a o změně nařízení 561/2006

 

 

Za stránku zodpovídá: Marian Matyáš
Datum poslední změny: 20.6.2019 11:52