Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor legislativní a právní a KŽÚ

 Související legislativa - odbor legislativní a právní a KŽÚ

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů odboru: 

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře, výzkumu a vývoje
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

Právní předpisy vztahující se k agendě krajský živnostenský úřad:
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády  č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem,ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů- vybrané části
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů - vybrané části
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů - vybrané části
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

 

 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Právní předpisy vztahující se k agendě správních agend: 
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a kterou se mění vyhláška č. 2007/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 425/2013 Sb., Ministerstva vnitra o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
 • Vyhláška č. 433/2013 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra o prokazování znalosti českého jazyka a českých realií pro účely udělování státního občanství České republiky
                                                      
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 

 

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů

 

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •  Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do  zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Znění právních předpisů je k dispozici na odboru legislativním a právním a KŽÚ Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 31.12.2020 9:50