Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor legislativní a právní a KŽÚ

 Související legislativa - odbor legislativní a právní a KŽÚ

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů odboru: 

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře, výzkumu a vývoje
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

Právní předpisy vztahující se k agendě krajský živnostenský úřad:
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění s účinností od 1.1.1992
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.1992
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.4.1995
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 12.11.1997
 • Nařízení vlády  č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností, s účinností od 14.8.2008
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění s účinností od 1.7.2001
 
 
Právní předpisy vztahující se k agendě správních agend: 
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 380/2008 Sb.) s účinností od 1.7.2001
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, v platném znění s účinností od 1.1.2014
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.3.2006
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2000
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2000
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2000
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 31.12.2001
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.6.2000
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.1996
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění s účinností od 4.3.2003
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, v platném znění s účinností od 1.10.2012

 

 

Znění právních předpisů je k dispozici na odboru legislativním a právním a KŽÚ Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

Za stránku zodpovídá: Libuše Koreňová
Datum poslední změny: 18.3.2019 10:30