Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - oddělení bezpečnosti a krizového řízení

 Související legislativa - oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Základní legislativu pro krizové řízení tvoří následující právní předpisy

Ústavní zákon  č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění stanovuje, že základní povinnosti státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky v platném znění, stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění, stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení.
Zákon č. 241/2000Sb ., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v platném znění upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav, "krizové stavy" a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů, dále zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy, stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Za stránku zodpovídá: Ing. Libor Davídek
Datum poslední změny: 30.5.2019 10:17