Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor interního auditu a kontroly

 Související legislativa - odbor interního auditu a kontroly

Vybraná legislativa ČR:

 • zákon č. 255/2012 ​Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  pro některé vybrané účetní jednotky
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
  a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
  č. 410/2009 Sb.:
  • č. 704 - Fondy účetní jednotky
  • č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
  • č. 710 - Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla)
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
  a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
  o ochraně osobních údajů)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Věra Janouchová
Datum poslední změny: 5.5.2021 9:08