Úvodní strana > Krajský úřad > Legislativa - Ochrana životního prostředí

 Legislativa - Ochrana životního prostředí

Základní právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 
 
Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 201/2012 Sb.:
 • vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
 • vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 • vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
 • nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv

 

Prováděcí právní předpis k zákonu č. 73/2012 Sb.:

 • vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Za stránku zodpovídá: Bc. Klára Šešulková
Datum poslední změny: 5.6.2019 15:34