Úvodní strana > Krajský úřad > Radonový program ČR

 Radonový program ČR

ZP_radon_zakon_18_1997.pdfZákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a  ionizujícího záření (atomový zákon)
ZP_radon_vyhl_461_2005.pdfVyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
ZP_radon_vyhl_462-2005.pdfVyhláška č. 462/2005 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
Za stránku zodpovídá: Ing. Jiří Raška
Datum poslední změny: 28.4.2016 13:57