Úvodní strana > Krajský úřad > Prevence závažných havárií

 Prevence závažných havárií

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) - základní právní předpis, upravující oblast prevence závažných havárií.
Zákon zpracovává příslušnou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky případných závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.
Zákon nabyl účinnosti dne 1. října 2015. Zákonem se ruší zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
 
 

K provedení zákona č. 224/2015 Sb., slouží následující právní předpisy:


Vyhlášky Ministerstva životního prostředí

  • Vyhláška č. 227 Sb., ze dne 24. srpna 2015, o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku.
  • Vyhláška č. 228 Sb., ze dne 24. srpna 2015 o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.
  • Vyhláška č. 229 Sb., ze dne 24. srpna 2015, o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

 


Vyhláška Ministerstva vnitra

  • Vyhláška č. 226 Sb. (PDF, 104 kB), ze dne 12. srpna 2015, o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Za stránku zodpovídá: Mgr.Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 5.6.2019 15:40