Archív krajských listů

K větrným elektrárnám v Novém Kostele se nikdo z občanů nevyjádřil, stavební povolení může být vydáno

Větrná elektrárna
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, sděluje, že na základě zjišťovacího řízení vydal závěr zjišťovacího řízení záměru "3 větrné elektrárny a kabelová přípojka do hlavní rozvodny větrného parku" v katastrálním území Čižebná, obec Nový Kostel, s tím, že záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona a proces posuzování ukončil.

Sanity krajských záchranek nezůstanou bez defibrilátorů

Ani jedna ze tří záchranných služeb Karlovarského kraje už se nemusí obávat, co nastane, když jim defibrilátor vypoví službu. Rada kraje totiž svolila k nákupu rezervních defibrilátorů.

Karlovarský kraj vybral nejdůležitější dopravní stavby

1. náměstek hejtmana Jan Zborník
Rada Karlovarského kraje vytvořila seznam nejdůležitějších staveb dopravní infrastruktury a doporučila jej ke schválení Zastupitelstvu kraje. Mezi prvními v pořadí se kvůli možnosti získat peníze z fondů EU objevily i přeshraniční silnice II. a III. třídy.

Karlovarský kraj pomáhá neziskovým organizacím k dotacím

členka Rady Karlovarského kraje Ellen Volavková
Rada Karlovarského kraje schválila dohodu s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), která má pomoci nestátním neziskovým organizacím k získání prostředků z dotačních fondů Evropské unie. Kraj přitom bude pomáhat organizacím s přípravou žádostí o dotace.

Putovní výstava hudebních nástrojů je ve vestibulu hejtmanství přístupná do konce srpna

Výstava
Putovní výstava, která představuje výrobce hudebních nástrojů z Karlovarského kraje, byla 13. srpna zahájena ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Expozice dokumentuje historii i současnost tohoto odvětví v regionu a v Karlových Varech bude přístupná do konce srpna.

Nemocnice Karlovarského kraje vytvořily v pololetí zisk

Nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech, jejichž vlastníkem je Karlovarský kraj, vytvořily v pololetí letošního roku zisk. Stejně si vedly i v prvním čtvrtletí, s výjimkou chebské nemocnice, která byla v tomto období ztrátová.

Karlovarský kraj chce většinu peněz na krajskou knihovnu získat ze strukturálních fondů EU

Knihovna
Karlovarský kraj podal 29. 7. 2004 v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP), priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech projekt Krajská knihovna - multifunkční informační centrum regionu.

Projekt na 1. etapu modernizace letiště Karlovy Vary kraj už podal ministerstvu dopravy

29. července 2004 byl ministerstvu dopravy podán projekt Karlovarského kraje "Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa". Karlovarský kraj jako konečný příjemce se tak uchází o dotaci ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje). Pro takto zaměřený projekt bylo možné podat žádost v rámci Operačního programu Infrastruktura, kde v rámci priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu bylo navrženo opatření 1.3 - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu.

O evropské peníze se v Karlovarském kraji uchází prvních 16 projektů

SROP
S prvními dvěma žádostmi o financování svého projektu ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP), přišla 29. července Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK). Pracovník KSÚSKK Roman Branda (na foto s dokumentací) přinesl na Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severozápad na Krajském úřadu v Karlových Varech (KÚKK) projekty na rekonstrukci silnice z Karlových Varů do Dubiny na Karlovarsku a dále na rekonstrukci mostů na silnici II/210 v Sokolově. S oběma projekty se KSÚSKK uchází o podporu z podopatření SROP na rozvoj regionální dopravní infrastruktury. Z této kapitoly se v Karlovarském kraji mohou zrealizovat projekty v hodnotě přibližně 281 milionů korun.