Úvodní strana > Krajské listy > První i druhá etapa rekonstrukce letiště v Karlových Varech dokončeny

 První i druhá etapa rekonstrukce letiště v Karlových Varech dokončeny

Letiště
V  I. etapě modernizace letiště v Karlových Varech byla provedena rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy. Stavební práce byly zahájeny 1. listopadu 2005. Cílem projektu bylo zvýšení únosnosti a srovnání povrchu dráhy v podélné ose pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. II. etapa rekonstrukce řešila světelné zabezpečovací zařízení vzletové a přistávací dráhy. 

Na jednom z konců přistávací dráhy bylo provedeno dosypání tělesa dráhy(v délce 476 m), dále byly realizovány nové podkladní vrstvy v tomto úseku dráhy a kompletní souvrství asfaltových finálních vrstev. Na zbytku dráhy byly kompletně vyměněny asfaltové krycí vrstvy. Dráha byla opatřena zcela novým vodorovným  značením v souladu s novými předpisy. Celkovou rekonstrukcí povrchu byla prodloužena životnost dráhy o 20 let. Vzletová a přistávací dráha byla rekonstruována kvůli očekávanému navyšování provozu letiště a kvůli zvýšení únosnosti dráhy tak, aby v Karlových Varech mohla přistávat letadla s větší přepravní kapacitou.
letiště„Projekt řeší zlepšení technicko-provozních parametrů letiště. Po rekonstrukci stávající přistávací a vzletové dráhy, dojde ke zvýšení únosnosti dráhy, což umožní zvýšit počet pohybů letadel o vzletové hmotnosti 59 tun,“ říká první náměstek hejtmana Jan Zborník. Celkové náklady na realizaci projektu  -  113 099 973 korun
Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl  -  33 679 244 korun
Karlovarský kraj investuje 79 420 729 korun

letiště

Na spolufinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – I.etapa“ se podílí Evropská unie prostřednictvím příspěvku poskytnutého z ERDF. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) poskytuje příspěvek ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí; ERDF poskytuje příspěvek k vyrovnání nejzávažnějších regionálních nerovnováh ve Společenství účastí na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí a na hospodářské a sociální přeměně oblastí. Příspěvek byl  poskytnut  prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, Opatření 1.3 – Modernizace civilních letišť nadregionálního významu. letiště

Subjektem zprostředkujícím příspěvek z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura je Ministerstvo dopravy České republiky. To plní úlohu Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Infrastruktura, kterou na ministerstvu zajišťuje Odbor fondů EU. Stavbu provedlo na základě výběrového řízení v  „Sdružení Letiště Karlovy Vary“, sdružující společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. a STRABAG a.s.

Akce byla dokončena v termínu dle uzavřeného smluvního vztahu. „Je zapotřebí zdůraznit, že původní smluvní termín dokončení celé akce 17.7.2006 byl zkrácen dodatkem ke smlouvě o cca 3 týdny na 24.6.2006. Změna lhůty realizace akce byla vyvolána rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví, který rozhodl o ukončení leteckého provozu na letišti dřív než se původně předpokládalo,“ říká hejtman Josef Pavel.

Dne 1. února 2006 byl předáním staveniště a demontáží několika návěstidel zahájen projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – II.etapa“ Jeho cílem bylo vybudování nového světelného zabezpečovacího systému letiště Karlovy Vary splňujícího podmínky I. kategorie ICAO, jež je standardem na obdobných regionálních letištích v Evropské unii, a který umožňuje přistávání letadel za snížené dohlednosti.

Vlastní stavební práce začaly dne 28.3.2006, dokončeny byly v termínu dle smlouvy se zhotovitelem dne 26.6.2006 podpisem protokolu o předání dokončené stavby.  Původní termín dokončení stavební části projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – II.etapa“  byl stanoven na 16. června 2006, ale s ohledem na potřebu řešení dodatečných požadavků Úřadu pro civilní letectví během stavby došlo k dohodě o posunutí tohoto termínu o 10 dní.

Součástí prací bylo rovněž provedení komplexních zkoušek nového světelného vybavení za účasti inspektorů ÚCL a provedení záletu k ověření správné funkce celého systému. Kolaudace stavby proběhne dne 10.7.2006 a k tomuto dni bude celý systém také uveden do provozu.

Investor projektu, společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je Karlovarský kraj, požádala na  projekt o příspěvek z  Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Tento příspěvek byl společnosti poskytnut ve výši 16.648.627,-Kč ( 50% nákladů ) v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.   Celkové náklady projektu byly stanoveny ve výši 33.297.254,- Kč bez DPH. Zbylých 50% nákladů bylo financováno prostřednictvím investičního úvěru  poskytnutého Komerční bankou a.s. a jištěného Karlovarským krajem.

„Projekt má výrazný přeshraniční dopad; bavorským partnerem projektu je společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH&Co KG.  V rámci spolupráce s letištěm v německém Hofu se na II.pololetí tohoto roku připravuje zavedení pravidelné linky Hof – Karlovy Vary – Mnichov a souběžně se projednává také možnost prodloužení stávající pravidelné linky Hof – Frankfurt až do Karlových Varů,“ vysvětluje 1.náměstek hejtmana Jan Zborník.

Cílová stanice Mnichov má pro obě letiště zásadní význam v možnosti napojení na důležitý letecký uzel v rámci střední Evropy. Zřízení uvažované linky představuje pro oba regiony – Karlovy Vary i Hof, důležitý krok v naplnění programových cílů soudržnosti evropského rozvoje, propojení krajů s evropskou sítí i možnost realizace přeshraničních kontaktů. Dlouhodobá přeshraniční spolupráce zlepší kooperaci nejen obou partnerů projektu, ale i jejich zřizovatelů a dalších veřejných i soukromých subjektů, kteří budou využívat výsledky projektu.  

Hlavní náplní projektu je kompletní rekonstrukce světelného zabezpečovacího zařízení vzletové a přistávací dráhy  včetně výstavby nové 900 metrů dlouhé přibližovací světelné soustavy vysoké svítivosti se zábleskovým světelným systémem a rovněž modernizace energetického zázemí letiště.

Projekt rovněž řeší napájení nově osazovaných zdrojů konstantního proudu pro světelné vybavení dráhy. Dle předpisu L14 jsou pro napájení těchto zařízení třeba dva nezávislé zdroje el. energie, proto je nutné osadit nový dieselový generátor (DA) jako záložní zdroj elektrické energie ke stávajícímu napájení přívodem vysokého napětí. Současně byl instalován nový ovládací a monitorovací systém, který umožňuje moderním způsobem jak ovládat všechna zařízení, tak i monitorovat jejich aktuální provozní stav. Dodatečně byly do projektu na základě požadavků ÚCL začleněny dílčí změny spočívající v doplnění světelného vybavení, oplocení nové přibližovací řady a instalaci příkazových a informačních znaků. Stavbu provedla společnost Fleck-CS Elektroengineering spol.s r.o., která byla vybrána pro realizaci této veřejné zakázky na základě výběrového řízení. Celkové náklady stavby byly k datu převzetí objednatelem vyčísleny na 37.382.216,- Kč včetně DPH. Dráha  letiště  je v režimu předčasného užívání již od 28.5.2006 a 10.7.2006 proběhne kolaudace I. a II.etapy modernizace současně.

Modernizaci letiště v Karlových Varech  završí  III. etapa,  která má dvě části. Nejprve se bude rekonstruovat stávající odbavovací budova. Důvodem je splnění schengenských úmluv tak, aby letiště v Karlových Varech naplnilo statut mezinárodního letiště ve smyslu Schengenských standardů. Druhá část III. etapy modernizace letiště zahrnuje výstavbu nové odbavovací haly. Tím se zvýší úroveň poskytovaných služeb pro cestující. Projektová dokumentace byla přitom zpracována na každou část zvlášť. 

Karlovarský kraj předložil žádost v rámci dotačních titulů Finančních mechanizmů EHP/Norska o grant na 1. část. Nyní probíhá proces posuzování žádosti v Kanceláři finančních mechanizmů v Bruselu. V březnu 2006 bylo vydáno stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mohlo proběhnout v posledním čtvrtletí letošního roku. Stávající hala by se měla rekonstruovat v roce 2007. V následujících letech se počítá s výstavbou nové odbavovací haly . jedním ze zdrojů financování má být nový Operační program Infrastruktura pro Českou republiku pro období 2007-2013, jehož opatření se teprve připravují.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.6.2006 0:00