Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v regionu

 Hejtman vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v regionu

hejtman Josef Pavel
S platností od čtvrtka 27. července 2006, od 12:00 hod. až do odvolání vyhlašuje hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Děje se tak v souladu s nařízením Karlovarského kraje č.3/2003 a 3/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

K tomuto opatření hejtman kraje přistoupil na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Zdeňka Teplého,“ říká první náměstek hejtmana Jan Zborník. „Díky mimořádným klimatickým podmínkám, dlouhotrvajícímu suchu a s ohledem na předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, je třeba přistoupit k preventivním opatřením. Ta spočívají v omezení nakládání s ohněm ve volné přírodě, týkají se i pyrotechnických prací či případných jízd parních lokomotiv,“ doplňuje Jan Zborník.

Informaci předáváme všem městským a obecním úřadům, které na úředních deskách zveřejní vyhlášení i ukončení tohoto období.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti, organizační a technická opatření Pro období nepříznivých klimatických podmínek se stanoví následující preventivní opatření:

Při vyhlášení tohoto období je na vyhlášeném území zakázáno:

1. jízda parních lokomotiv a jízda motorových vozidel po polních a lesních cestách, včetně jízdy motorových vozidel ve volné přírodě. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci.“

2. rozdělávání ohňů ve volné přírodě a spalování hořlavých odpadů

3. pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti

 

4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě.

Odpovědná osoba, která provozuje rekreační zařízení, je povinna zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany, tato technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým, a to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest

V rekreačních zařízeních lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru, rozdělávání ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů

Pro provozování ohniště v rekreačních zařízení musí být určena osoba odpovědná za dozor; ohniště nesmí být provozováno za silného větru

Vlastník lesa je povinen kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období provádělo spalování klestí.

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením provádí správní úřady na úseku požární ochrany.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.7.2006 0:00