Úvodní strana > Krajské listy > První triumf diplomacie Karlovarského kraje: Společné prohlášení o spolupráci se Saskem

 První triumf diplomacie Karlovarského kraje: Společné prohlášení o spolupráci se Saskem

První triumf diplomacie Karlovarského kraje: Společné prohlášení o spolupráci se Saskem
Ve čtvrtek 23. května 2002 došlo v rámci jubilejního 10. zasedání Česko-saské pracovní skupiny v Karlových Varech k podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Svobodným státem Sasko a saským vládním krajem Chemnitz.
Jednání se vedle karlovarského hejtmana Josefa Pavla, zástupců českého ministerstva zahraničních věcí, saského ministra pro spolkové a evropské záležitosti Stanislawa Tillicha a vládního prezidenta regionu Chemnitz Karla Noltzeho zúčastnili také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík.

I když Ústecký a Liberecký kraj také sousedí se Saskem, dokument zatím se saskou stranou podepsal pouze Karlovarský kraj.

"Věřím, že po příkladu Karlovarského kraje půjdou v jeho stopách také Ústecký a Liberecký kraj. Na partnerství také s těmito kraji jsme připraveni," poznamenal na adresu diplomatického prvenství Karlovarského kraje saský ministr Stanislaw Tillich.

Význam podpisu společného prohlášení Karlovarského kraje a spolkové země Sasko je do značné míry precedentní a spočívá hlavně v tom, že partnery pro německé spolkové země začnou být na české straně právě nové české samosprávné kraje.

Diplomatické úsilí Karlovarského kraje bude nyní směřovat k prohloubení a zintenzivnění započatých rozhovorů, jejichž cílem je podpis obdobné partnerské dohody s dalším sousedním německým regionem - s Bavorskem.

  SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI
  Karlovarský kraj, Česká republika, zastoupený hejtmanem Karlovarského kraje, panem JUDr. Josefem Pavlem,


  na straně jedné,


  Vládní kraj Chemnitz (Kamenice), Svobodný stát Sasko, Spolková republika Německo, zastoupený prezidentem panem Karl Noltzem

  a

  Svobodný stát Sasko, Spolková republika Německo, zastoupený vedoucím státní kanceláře, státním ministrem Stanislawem Tillichem,


  na straně druhé,


  (v textu dále nazývané "obě strany"),


  vydávají

  v souladu s právním řádem České republiky a Spolkové republiky Německo,

  berouce v úvahu obsah Smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou federativní republikou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z 27. února 1992,

  v duchu Česko-německého prohlášení ze dne 21. ledna 1997 o oboustranných vztazích a jejich budoucím rozvoji,

  vědomy si obsahu Rámcové evropské konvence o přeshraniční spolupráci mezi regiony a regionálními samosprávami, přijaté v Madridu dne 21. května 1980,

  se záměrem upevňovat dobré partnerské vztahy a přátelskou spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, obzvláště pak mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

  a snažit se tyto aktivity na regionální úrovni rozšiřovat a prohlubovat paralelně při současném očekávaném přidružení České republiky k Evropské unii,

  následující společné prohlášení:

  Obě strany, jako jednotky územní samosprávy, respektive státní regionální správy, v souladu se svými pravomocemi a možnostmi mají v úmyslu aktivně podporovat iniciativy v zájmu rozšíření oboustranných kontaktů a zintenzivňovat vzájemnou spolupráci.
  Vnímají, že přeshraniční spolupráce je oboustranně výhodná pro porozumění, hospodářský a kulturní rozvoj, vnitřní bezpečnost stejně jako pro překonání ekologických problémů. Tímto chtějí také přispět k realizaci článku 13 smlouvy ze dne 27. února 1992 o dobrém sousedství a přátelské spolupráci stejně jako Společného prohlášení předsedů vlád České Republiky a Svobodného státu Sasko ze dne 5. prosince 1992.
  Karlovarský kraj a Vládní kraj Chemnitz chtějí podporovat práci Sasko-české pracovní skupiny a budou úzce spolupracovat při řešení věcných témat vyplývajících z tohoto prohlášení. Již existujícím kontaktům přikládají velký význam.

  Prohloubení vzájemné spolupráce má za cíl občany obou regionů navzájem přiblížit a podpořit tímto proces evropské integrace.

  Obě strany mají v úmyslu:

   - podporovat a zintenzivňovat spolupráci v oblastech lázeňství a cestovního ruchu, hospodářství, dopravní infrastruktury, záchranných systémů, ochrany životního prostředí, veřejné správy, kultury, vědy a vzdělávání, stejně jako ve sportu,
   - v oblastech shora uvedených si vyměňovat informace a společně podporovat vzájemné koncepce regionálního rozvoje obou stran,
   - v oblastech předpokládané spolupráce si vzájemně vyměňovat vedoucí představitele, úředníky a odborníky regionální správy a samosprávy, přičemž náklady na oficiální návštěvy a organizace společný akcí chtějí obě strany nést na základě principu reciprocity,
   - prohlubovat a pokračovat v přeshraniční spolupráci v rámci programu Phare CBC a INETERREG IIIA stejně jako dalších programů Evropské unie,
   - podporovat spolupráci místních územních jednotek a obzvláště práci v euroregionech, jako další důležitý element přátelské přeshraniční spolupráce.

  Obě strany chtějí propagovat provádění společných projektů ve shora uvedených oblastech a společně realizované akce.

  K tomuto účelu chtějí obě strany sestavit společný, rovnostranně zastoupený Řídící výbor pro spolupráci, který bude mít za úkol řízení, dohled a vyhodnocování akcí vzniklých ze spolupráce vymezené v tomto Společném prohlášení o spolupráci. Řídící výbor bude ustanoven do dvou měsíců od podpisu tohoto Společného prohlášení.

  Řídící výbor bude sestavovat roční program akcí spolupráce obou stran a zabezpečí tak koordinaci s Česko-Saskou pracovní skupinou.

  Sporné otázky, spojené s interpretací a realizací ustanovení tohoto prohlášení chtějí obě strany řešit cestou vzájemných konzultací.

  Realizace obsahu tohoto Společného prohlášení se na straně Svobodného státu Sasko přesouvá na Vládní kraj Chemnitz.

  Toto Společné prohlášení je podepsáno v šesti exemplářích, po třech v jazyce německém a po třech v jazyce českém, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost.

  Karlovy Vary, dne 23. května 2002

  JOSEF PAVEL                    KARL NOLTZE                     STANISLAW TILLICH
  Hejtman                             Vládní prezident                Státní ministr
  Karlovarský kraj              Vládní kraj Chemnitz        Svobodný stát Sasko

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 24.5.2002 0:00