Úvodní strana > Krajské listy > Kraj efektivně propojí dva strategické projekty

 Kraj efektivně propojí dva strategické projekty

Spolupráce
​Dva strategické projekty Karlovarského kraje připravené k čerpání peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) se propojí. Činnosti plánované agentury pro transformaci, která měla mimo jiné pomáhat s efektivnější podporou aktivit v území, se částečně včlení do projektu  krajské kulturní a kreativní kanceláře - 4K. Mnohé činnosti transformační agentury už totiž na území regionu začali přirozeně vyvíjet  i jiní územní aktéři. Díky tomu kraj mohl rozhodnout o propojení obou projektů, čímž docílí rovněž úspory v rámci celkové dotace z OPST.


Kraj tak reaguje i na doporučení expertní komise ministerstva životního prostředí, které OPST řídí a v poslední době se snaží nasměrovat strukturálně postižené regiony k úsporným opatřením v rámci celkové částky dotace. „Myšlenka založení agentury pro transformaci je jednoznačně správná. Nicméně v průběhu přípravy strategických projektů se ukázalo, že činnosti, které jsme chtěli svěřit agentuře, tady přirozeně a logicky začaly vyvíjet a převzaly jiné subjekty. Jako příklad uvedu odbor regionálního rozvoje krajského úřadu zabývající se tvorbou územních studií, územně analytických podkladů, či Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, jež se věnuje aktivitám v oblasti chytrých řešení a digitalizace. Na své záměry jsou navíc schopné využít finance z jiných finančních zdrojů EU mimo Operační program Spravedlivá transformace a mohou svou činnost v tomto ohledu dál úspěšně rozvíjet i ve vazbě na projekt krajské kulturní a kreativní kanceláře - 4K. Pomůže nám to významně snížit finanční i personální nároky spojené s případným založením transformační agentury,“ vysvětlil krajský radní Patrik Pizinger. 

Projekt „Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K“ se v budoucnu zaměří na podporu  začínajících podnikatelů, mikro- a malých podniků, neziskových organizací. Podpoří kreativní vzdělávání v kraji, manuální a další dovednosti dětí a studentů se zvláštním ohledem na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Cílem projektu je dále využití inovačního potenciálu v regionu propojováním výzkumných pracovišť s podnikateli v regionu, paměťovými a kulturními institucemi. Bude propagovat oblast kultury a rozvíjet její potenciál, vznik kulturních a komunitních center. Zároveň zastřeší centra tradičních řemesel. 

Záměr včlenit vybrané aktivity transformační agentury do projektu krajské kulturní a kreativní kanceláře – 4K schválila na svém jednání 9. srpna 2022 Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku při Radě Karlovarského kraje.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 9.8.2022 15:15