Úvodní strana > Krajské listy > Evropské peníze získají další projekty z Karlovarského kraje

 Evropské peníze získají další projekty z Karlovarského kraje

Nádrž Skalka
​Více než 2 miliony eur dostanou žadatelé z našeho kraje na uskutečnění přeshraničních projektů zaměřených na ochranu životního prostředí i na jazykové vzdělávání. Finance získají z programu Evropské územní spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V polovině června letošního roku o tom rozhodli členové monitorovacího výboru na svém 7. zasedání.

​Jedná se o projekt s názvem „KAPLAN/ka“ - Společná historie  Aše a Selbu v časové ose”, jehož cílem je obnova a zachování kulturního dědictví s ohledem na společnou historii měst Aš a Selb.  „V rámci projektu dojde k revitalizaci historického kamenného mostu a prostoru bývalého historického centra města Aš se zaniklým kostelem Nejsvětější Trojice, bývalým hřbitovem a sochou Martina Luthera. Zaniklé objekty se zpřístupní za pomoci nejmodernějších informačních technologií,” popsal krajský radní Josef Janů. Dále se uskuteční vzpomínková jízda "vlaku svobody" z Aše do Selbu a v plánu je putovní výstava zachycující historické milníky obou měst. Projekt získal dotační peníze ERDF ve výši 1, 4 milionu eur.

Dalším podpořeným projektem se stala „Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka, CZ”. Půjde o zpracování analýzy rizik českým partnerem pro vodní nádrž Skalka na řece Ohři a vytvoření studie proveditelnosti bavorským partnerem pro systém vodních toků Kössein, Reslava, Ohře včetně realizace čtyř až pěti konkrétních opatření. „Tato opatření budou zahrnovat mimo jiné stabilizaci břehů inženýrsko-biologickým způsobem a zpevnění dna vodního toku  kameny,” vysvětlil radní. Uskuteční se rovněž dva semináře, jeden pro odbornou veřejnost v Bavorsku, druhý pro laickou veřejnost v ČR. Výše dotace činí přes 211 tisíc eur.
Na intenzivní přeshraniční spolupráci v severní části česko-bavorského pohraničí a na jazykové vzdělávání především dětí, mládeže, ale i zdravotnických záchranářů v oblasti se zaměří projekt s názvem „Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území Euregia Egrensis”. Měla by se rozvíjet  členská základna Euregia Egrensis a nadále se bude pokračovat ve strategii pro směřování euroregionu po roce 2020. Uskuteční se rovněž výměna zkušeností a předání dobrých příkladů praxe s jinými euroregiony v EU. Žadatelům byla schválena podpora ve výši  přesahující 463 tisíce eur.
Bližší informace k programu spolupráce a k nabídce konzultací i podmínkám přiznání dotace  najdou zájemci na stránkách programu. Na této stránce jsou k dispozici kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v případě zájmu o podporu konkrétního záměru v příslušném kraji obrátit.
Upozornění pro žadatele:
Pro příjem žádostí je i nadále uzavřena celá osa č. 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace". Je možné předkládat žádosti do 2., 3. a 4. prioritní osy, přičemž 3. prioritní osa je zaměřena na "Investice do dovedností a vzdělávání".
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 17.7.2018 11:55