Úvodní strana > Krajské listy > Na likvidaci škod způsobených vichřicí v Aleji Mostov poskytne příspěvek ze svého rozpočtu i Karlovarský kraj

 Na likvidaci škod způsobených vichřicí v Aleji Mostov poskytne příspěvek ze svého rozpočtu i Karlovarský kraj

Radní pro oblast životního prostředí Luboš Orálek
Vichřice, která se v noci z 29. na 30. července 2005 přehnala nad územím Karlovarského kraje, způsobila rozsáhlé škody i na památných stromech v Aleji Mostov. Téměř všechny stromy byly více či méně poškozeny. Došlo k vyvrácení nebo zlomení 5 stromů, dalších 10 je vzhledem k nebezpečí jejich pádu třeba pokácet a 190 stromů je nutné ošetřit základním opravným řezem.

Památné stromy jsou významnou krajinnou dominantou a tvoří liniový prvek navrženého územního systému ekologické stability,“ říká radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

Komunikace v aleji je využívána zejména návštěvníky zámku Mostov. Pokud nedojde k  odbornému ošetření stromů v  nejkratším možném termínu, je bezprostředně ohrožena bezpečnost osob a s  velkou pravděpodobností dojde k destrukci aleje a následně k jejímu zániku.

V roce 2000 byly stromy vyhlášeny za památné  stromy rozhodnutím tehdejšího Okresního úřadu Cheb. V letech 2003 – 2004 byla alej regenerována celkovými náklady 456 tisíc korun. Finanční prostředky poskytl Státní fond životního prostředí  ČR, část nákladů nesla obec.

Pro rok 2005 bylo na výchovu a vzdělání týkající se ohledu k životnímu prostředí (environmentální výchovu, vzdělání a osvětu - EVVO) vyčleněno v rámci dotační politiky kraje 900 tis.  Kč. Na základě podaných žádostí bylo vyčerpáno 714 tis. Kč. K dispozici zbývá 186 tis. Kč. „Vzhledem k tomu, že zbylá částka již nebude na EVVO v tomto roce použita, navrhujeme krajskému zastupitelstvu poskytnout obci Odrava z těchto peněz 100 tis. Kč na likvidaci  škod způsobených vichřicí v „Aleji Mostov“,“ doplňuje Luboš Orálek.

(Jednání Zastupitelstva KK se uskuteční 22. 9. 2005.)
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 14.9.2005 0:00