Úvodní strana > Krajské listy > Nestátní zdravotnická zařízení mají nejvyšší čas žádat o přeregistraci

 Nestátní zdravotnická zařízení mají nejvyšší čas žádat o přeregistraci

Lekari
Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni nejpozději do 31. 12. 2012 podat žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ukládá jim to zákon o zdravotních službách, na jehož základě při nedodržení termínu hrozí zánik těchto zařízení.

Žádost musí být  doručena na příslušný krajský úřad v uvedené lhůtě, jinak registrace nestátního zdravotnického zařízení zanikne po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy 1. 4. 2015.

Žádost podává osoba oprávněná jednat za poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách. Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách kraje.

Za vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb se platí správní poplatek ve výši 1.000 korun. Uhradit jej lze převodem na účet Karlovarského kraje č. 27-5622800267/0100, variabilní symbol 1361181000 nebo v pokladně Krajského úřadu Karlovarského kraje a to nejpozději v den podání žádosti. Vyplněné formuláře lze zasílat spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor zdravotnictví, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 22.11.2012 0:00